Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Järgnevas privaatsuspoliitikas on sätestatud eeskirjad, mis käsitlevad veebilehte kasutavate kasutajate seadmetes olevate andmete säilitamist ja neile juurdepääsu, et haldaja saaks pakkuda elektroonilisi teenuseid, ning eeskirjad, mis käsitlevad kasutajate isikuandmete kogumist ja töötlemist, mille nad on esitanud isiklikult ja vabatahtlikult veebilehel kättesaadavate vahendite kaudu.

Järgnev privaatsuspoliitika on Teenusetingimuste lahutamatu osa, milles on sätestatud Teenust kasutavate kasutajate reeglid, õigused ja kohustused.

§1 Mõisted

Teenus - veebisait "mushlove.pl", mis töötab aadressil https://mushlove.pl

Välise teenuse - halduriga koostööd tegevate partnerite, teenusepakkujate või klientide veebisaidid

Teenuse haldaja / andmete haldaja - teenuse haldaja ja andmete haldaja (edaspidi "haldaja"), kes tegutseb aadressil:

Parim lahendus

Postiindeks: 02-593

6/10 Chodkiewicza tänav

Linn: Varssavi

NIP:5221926106

Elektrooniliste teenuste osutamine veebisaidi kaudu

Kasutaja - füüsiline isik, kellele haldaja pakub veebilehe kaudu elektroonilisi teenuseid.

Seade - elektrooniline seade koos tarkvaraga, mille kaudu kasutaja pääseb veebilehele ligi

Küpsised - tekstiandmed, mida kogutakse kasutaja seadmesse paigutatud failide kujul

RODO - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)

Isikuandmed - teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku ("andmesubjekt") kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige tunnuse, näiteks nime, identifitseerimisnumbri, asukohaandmete, veebitunnuse või ühe või mitme füüsilise isiku füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteedi tunnuse alusel

Töötlemine - toiming või toimingute kogum, mida tehakse isikuandmete või isikuandmete kogumitega, olenemata sellest, kas need on automatiseeritud või mitte, näiteks kogumine, salvestamine, korrastamine, korraldamine, säilitamine, kohandamine või muutmine, väljavõtete tegemine, päringute tegemine, kasutamine, avalikustamine edastamise, levitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise teel, ühtlustamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

Töötlemise piiramine - salvestatud isikuandmete tähistamine eesmärgiga piirata nende edasist töötlemist

Profiilianalüüs - isikuandmete automatiseeritud töötlemise mis tahes vorm, mis hõlmab isikuandmete kasutamist üksikisiku teatavate isiklike tegurite hindamiseks, eelkõige selleks, et analüüsida või prognoosida üksikisiku tulemuslikkuse, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega seotud aspekte

Nõusolek - andmesubjekti nõusolek - vabatahtlikult antud, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega andmesubjekt kas avalduse või selge jaatava tegevusega annab oma nõusoleku teda puudutavate isikuandmete töötlemiseks

Isikuandmete rikkumine - turvalisuse rikkumine, mille tulemuseks on juhuslik või ebaseaduslik hävitamine, kadumine, muutmine, loata avalikustamine või loata juurdepääs edastatud, salvestatud või muul viisil töödeldud isikuandmetele

Pseudonümiseerimine - isikuandmete töötlemine selliselt, et neid ei saa enam seostada konkreetse andmesubjektiga, ilma et kasutataks lisateavet, tingimusel et sellist lisateavet hoitakse eraldi ning see on kaetud tehniliste ja korralduslike meetmetega, mis muudavad võimatuks selle seostamise tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga

Anonümiseerimine - andmete anonümiseerimine on pöördumatu andmetöötlusprotsess, mis hävitab/ülekirjutab "isikuandmed", muutes võimatuks konkreetse kirje tuvastamise või sidumise konkreetse kasutaja või üksikisikuga.

§2 Andmekaitseametnik

Vastavalt DPA artiklile 37 ei ole haldaja määranud andmekaitseametnikku.

Andmetöötlusega, sealhulgas isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes võtke palun ühendust otse vastutava töötlejaga.

§3 Küpsiste tüübid

Siseküpsised - failid, mida teenuse andmesidesüsteem paigutab ja loeb kasutaja seadmest

Välisküpsised - failid, mis pannakse ja loetakse kasutaja seadmest sisse väliste teenuste IKT-süsteemide poolt. Väliste teenuste skriptid, mis võivad kasutaja seadmetesse küpsiseid paigutada, on veebisaidil teadlikult paigutatud veebisaidil kättesaadavaks tehtud ja paigaldatud skriptide ja teenuste kaudu

Seansiküpsised - failid, mida veebisait või välisteenused paigutavad ja loevad kasutaja seadmest konkreetse seadme ühe seansi jooksul. Seansi lõppedes kustutatakse failid kasutaja seadmest.

Püsiküpsised - failid, mida veebileht või väliste teenuste poolt kasutaja seadmesse paigutatakse ja sealt loetakse kuni nende käsitsi kustutamiseni. Küpsiseid ei kustutata automaatselt pärast seadme seansi lõppu, välja arvatud juhul, kui kasutajaseadme konfiguratsioon on seadistatud küpsiste kustutamiseks pärast seadme seansi lõppu.

§4 Andmete säilitamise turvalisus

Küpsiste salvestamise ja lugemise mehhanismid - Küpsiste salvestamise, lugemise ja andmevahetuse mehhanismid kasutaja seadmesse salvestatud küpsiste ja veebilehe vahel on rakendatud internetibrauserite sisseehitatud mehhanismide kaudu ning need ei võimalda kasutaja seadmest või teistelt kasutaja poolt külastatud veebilehtedelt muid andmeid, sealhulgas isikuandmeid või konfidentsiaalset teavet, välja võtta. Samuti on praktiliselt võimatu viiruste, trooja hobuste ja muude usside ülekandmine kasutaja seadmesse.

Siseküpsised - administraatori poolt kasutatavad küpsised on kasutajate seadmetele ohutud ja ei sisalda skripte, sisu ega teavet, mis võib ohustada isikuandmete turvalisust või kasutaja kasutatava seadme turvalisust.

Välisküpsised - administraator teeb kõik endast oleneva, et kontrollida ja valida teenusepakkujaid kasutajate turvalisuse kontekstis. Administraator valib koostööks tuntud, suured ja ülemaailmselt avaliku usaldusega partnerid. Halduril ei ole siiski täielikku kontrolli väliste partnerite küpsiste sisu üle. Haldaja ei vastuta litsentsiga kooskõlas olevatest välistest teenustest pärit küpsiste turvalisuse, nende sisu ja nende kasutamise eest teenusesse paigaldatud skriptide poolt, niivõrd kui seadus seda lubab. Partnerite nimekiri on leitav edasi privaatsuspoliitikas.

Küpsiste kontroll

Kasutaja saab igal ajal iseseisvalt muuta iga veebisaidi poolt küpsistesse salvestatud andmete säilitamise, kustutamise ja neile juurdepääsu seadistusi

Teave selle kohta, kuidas keelata küpsised kõige populaarsemates arvutibrauserites, on saadaval aadressil: kuidas keelata küpsised või ühelt määratud teenusepakkujalt:

Küpsiste haldamine Chrome'i brauseris

Küpsiste haldamine Opera brauseris

Küpsiste haldamine FireFoxi brauseris

Küpsiste haldamine Edge'i brauseris

Küpsiste haldamine Safari brauseris

Küpsiste haldamine Internet Explorer 11-s

Kasutaja võib igal ajal kustutada kõik seni salvestatud küpsised, kasutades selle kasutajaseadme vahendeid, mille kaudu ta kasutab veebisaidi teenuseid.

Kasutaja poolsed ohud - administraator kasutab kõiki võimalikke tehnilisi meetmeid, et tagada küpsistesse paigutatud andmete turvalisus. Siiski tuleb märkida, et nende andmete turvalisuse tagamine sõltub mõlemast osapoolest, sealhulgas kasutaja tegevusest. Haldaja ei vastuta nende andmete pealtkuulamise, kasutaja seansi jäljendamise või kustutamise eest, mis on tingitud kasutaja teadlikust või ebateadlikust tegevusest, viirustest, trooja hobustest ja muust nuhkvara, millega kasutaja seade võib olla nakatunud või on nakatunud. Nende ohtude eest kaitsmiseks peaksid kasutajad järgima Interneti kasutamise eeskirju.

Isikuandmete säilitamine - Haldaja tagab, et ta teeb kõik endast oleneva, et kasutajate poolt vabatahtlikult sisestatud töödeldavad isikuandmed oleksid turvalised, juurdepääs neile oleks piiratud ja toimuks vastavalt nende eesmärgile ja töötlemise eesmärkidele. Samuti tagab haldaja, et ta teeb kõik endast oleneva, et kaitsta tema valduses olevaid andmeid kadumise eest, rakendades asjakohaseid füüsilisi ja organisatsioonilisi kaitsemeetmeid.

Paroolide säilitamine - administraator kinnitab, et paroole säilitatakse krüpteeritud kujul, kasutades selleks uusimaid standardeid ja suuniseid. Veebisaidil esitatud kontoparoolide dekrüpteerimine on praktiliselt võimatu.

§5 Küpsiste kasutamise eesmärgid

Teenuse kättesaadavuse parandamine ja hõlbustamine

Teenuse personaliseerimine kasutajate jaoks

Teenusele sisselogimise lubamine

Turundus, Remarketing välistel saitidel

Reklaamiteenused

Partnerteenused

Statistika pidamine (kasutajad, külastuste arv, seadmetüübid, link jne)

Multimeedia teenuste osutamine

Ühenduse teenuste osutamine

§6 Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Kasutajate poolt vabatahtlikult esitatud isikuandmeid töödeldakse ühel järgmistest eesmärkidest:

Elektrooniliste teenuste rakendamine:

Teenused teie konto registreerimiseks ja haldamiseks veebisaidil ning sellega seotud funktsioonid

Uudiskirjateenused (sealhulgas reklaami saatmine nõusolekul)

Veebisaidi postituste kommenteerimise / meeldimise teenused ilma registreerimata

Teenused veebisaidil avaldatud sisu kohta teabe jagamiseks sotsiaalvõrgustikes või muudel veebisaitidel.

Administraatori suhtlemine kasutajatega teenuse ja andmekaitsega seotud küsimustes

Administraatori õigustatud huvi tagamiseks

Kasutajate kohta anonüümselt ja automaatselt kogutud andmeid töödeldakse ühel järgmistest eesmärkidest:

Statistika pidamine

Remarketing

Kasutajate eelistustele kohandatud reklaamide serveerimine

Partnerprogrammide toimimine

Administraatori õigustatud huvi tagamiseks

§7 Väliste teenuste küpsised

Administraator kasutab veebilehel javascripti ja partnerite veebikomponente, kes võivad kasutaja seadmesse panna oma küpsiseid. Pange tähele, et saate ise otsustada oma brauseri seadetes, millised küpsised on lubatud millistel veebisaitidel kasutada. Allpool on esitatud nimekiri partneritest või nende poolt Veebisaidil rakendatud teenustest, mis võivad küpsiseid paigutada:

Multimeedia teenused:

YouTube

Ühenduse/ühendusega seotud teenused:

(Registreerimine, sisselogimine, sisu jagamine, suhtlemine jne)

Facebook

Google+

Uudiskirja teenused:

Freshmail

Saada vastus

Statistika pidamine:

Google Analytics

HotJar

Kolmandate isikute pakutavad teenused ei ole halduri kontrolli all. Need üksused võivad igal ajal muuta oma teenusetingimusi, privaatsuspoliitikat, andmetöötluse eesmärki ja küpsiste kasutamist.

§8 Kogutud andmete liigid

Veebileht kogub andmeid kasutajate kohta. Osa andmeid kogutakse automaatselt ja anonüümselt ning osa andmeid on isikuandmed, mida kasutajad vabatahtlikult esitavad, kui nad registreeruvad veebilehe pakutavate teenuste kasutamiseks.

Anonüümsed automaatselt kogutud andmed:

IP-aadress

Brauseri tüüp

Ekraani resolutsioon

Ligikaudne asukoht

Veebisaidi avatavad alamlehed

Veebisaidi asjaomasel alamleheküljel veedetud aeg

Operatsioonisüsteemi tüüp

Eelmise alamlehe aadress

Lingi aadress

Brauseri keel

Interneti-ühenduse kiirus

Interneti-teenuse pakkuja

Kasutajate käitumise registreerimine HotJari abil koos andmete anonüümseks muutmisega

Registreerimise käigus kogutud andmed:

Eesnimi / perekonnanimi / hüüdnimi

Logi sisse

E-posti aadress

Elukoha aadress

Telefoninumber

IP-aadress (automaatselt kogutud)

Käibemaksunumber

REGON number

Muud tavalised andmed

Uudiskirja teenuse tellimisel kogutud andmed

Eesnimi / perekonnanimi / hüüdnimi

E-posti aadress

IP-aadress (automaatselt kogutud)

Kommentaaride lisamisel kogutud andmed

Nimi / hüüdnimi

E-posti aadress

IP-aadress (automaatselt kogutud)

Küpsised võivad salvestada mõningaid andmeid (ilma identifitseerimisandmeteta). Osa andmetest (ilma identifitseerimisandmeteta) võidakse edastada statistiliste teenuste pakkujale.

§9 Kolmandate isikute juurdepääs isikuandmetele

Põhimõtteliselt on administraator kasutajate esitatud isikuandmete ainus vastuvõtja. Osana pakutavatest teenustest kogutud andmeid ei edastata ega müüda edasi kolmandatele isikutele.

Juurdepääs andmetele (tavaliselt andmetöötluse volituslepingu alusel) võidakse anda üksustele, kes vastutavad teenuse osutamiseks vajaliku infrastruktuuri ja teenuste hooldamise eest, st:

Hosting-ettevõtjad, kes pakuvad administraatorile hosting- või sellega seotud teenuseid

Veebisaidil pakutavate kaupade või teenuste eest online-makseid vahendavad äriühingud (veebisaidil sooritatud ostutehingu korral)

Ettevõtjad, kes vastutavad halduri raamatupidamises (veebisaidil tehtud ostutehingute puhul)

Ettevõtted, kes vastutavad füüsiliste toodete kättetoimetamise eest kasutajale (posti-/kullerteenused veebilehel sooritatud ostutehingu korral)

Isikuandmete töötlemise volitused - Uudiskiri

Uudiskirja teenuse pakkumiseks kasutab administraator kolmanda osapoole teenusepakkuja - Freshmail ja Get Response - teenuseid. Uudiskirja tellimisvormi sisestatud andmed edastatakse, salvestatakse ja töödeldakse selle teenusepakkuja kolmanda osapoole teenuses.

Juhime tähelepanu, et määratud partner võib nimetatud privaatsuspoliitikat muuta ilma haldaja nõusolekuta.

Isikuandmete töötlemise usaldamine - Hosting, VPS või Dedicated Server teenused

Teenuse osutamiseks kasutab administraator teenusepakkuja, VPS või Dedicated Servers - cyber_Folks S.A. teenuseid. Kõiki veebilehel kogutud ja töödeldud andmeid säilitatakse ja töödeldakse teenusepakkuja Poolas asuvas infrastruktuuris. Teenusepakkuja töötajate poolt teostatud hooldustööde tulemusena on võimalik juurdepääs andmetele. Juurdepääs sellistele andmetele on reguleeritud administraatori ja teenusepakkuja vahel sõlmitud lepinguga.

Andmetöötlus veebipõhiste maksete puhul

Online-maksete töötlemise korral edastab kasutaja kõik makseandmed otse makseid töötlevale üksusele - mElements S.A. privaatsuspoliitika. Seejärel edastab see üksus valitud andmed, mis on vajalikud tehingu lõpuleviimiseks, haldurile. Andmete edastamist reguleerib haldaja ja teenusepakkuja vahel sõlmitud leping.

Isikuandmete edastamine - Raamatupidamisteenused

Tehingu sõlmimisel edastatakse osa üksikisikute isikuandmeid või äritegevusega tegelevate isikute andmeid haldurile raamatupidamisteenuseid osutavale üksusele, IFIRMA SA-le. Nende andmete edastamist reguleerib seadus ..... ning halduri ja teenuseosutaja vahel sõlmitud leping.

Isikuandmete edastamine - Kullerteenused

Tehingu puhul, mis eeldab tehingu subjekti edastamist posti või kulleriga, edastatakse osa füüsiliste isikute või äritegevusega tegelevate füüsiliste isikute isikuandmetest kasutaja valitud posti-/kullerteenuseid osutavale üksusele haldaja nimel. Nende andmete edastamist reguleerib haldaja ja teenusepakkuja vahel sõlmitud leping.

§10 Isikuandmete töötlemine

Kasutajate poolt vabatahtlikult esitatud isikuandmed:

Isikuandmeid ei edastata väljapoole Euroopa Liitu, välja arvatud juhul, kui need on avaldatud kasutaja individuaalse tegevuse tulemusena (nt kommentaari või sissekande sisestamine), mis teeb andmed kättesaadavaks igale veebisaidi külastajale.

Isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste tegemiseks (profileerimine).

Isikuandmeid ei müüda edasi kolmandatele isikutele.

Anonüümsed andmed (isikuandmed puuduvad), mis on kogutud automaatselt:

Anonüümseid andmeid (isikuandmeid ei edastata) edastatakse väljapoole Euroopa Liitu.

Anonüümseid andmeid (ilma isikuandmeteta) võib kasutada automatiseeritud otsuste tegemiseks (profiilide koostamine).

Anonüümsete andmete (ilma isikuandmeteta) profiilide koostamine ei too kaasa õiguslikke tagajärgi või ei mõjuta samamoodi oluliselt automatiseeritud otsuste tegemisega seotud andmesubjekti.

Anonüümseid andmeid (ilma isikuandmeteta) ei müüda edasi kolmandatele isikutele.

§11 Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Teenus kogub ja töötleb kasutajate andmeid järgmistel alustel:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (üldine andmekaitsemäärus)

artikli 6 lõike 1 punkt a

andmesubjekt on andnud oma nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel kindlaksmääratud eesmärgil

artikli 6 lõike 1 punkt b

töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, milles andmesubjekt on osaline, või selleks, et võtta andmesubjekti taotlusel meetmeid enne lepingu sõlmimist

artikli 6 lõike 1 punkt f

töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitseks

10. mai 2018. aasta seadus isikuandmete kaitse kohta (Riigi Teataja 2018, punkt 1000)

Juuli 2004. aasta seadus. Telekommunikatsiooniseadus (Teataja 2004 nr 171, punkt 1800)

Veebruari 1994. aasta seadus autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kohta (Riigi Teataja 1994 nr 24, punkt 83)

§12 Isikuandmete töötlemise tähtaeg

Kasutajate poolt vabatahtlikult esitatud isikuandmed:

Üldreeglina säilitab administraator osutatud isikuandmeid ainult teenuse osutamise ajaks teenuse raames. Need kustutatakse või anonüümseks muudetakse kuni 30 päeva pärast teenuse lõpetamist (nt registreeritud kasutajakonto kustutamine, uudiskirjade nimekirjast loobumine jne)

Erandiks on olukord, mis eeldab, et haldaja tagab selliste andmete edasise töötlemise õiguspärased eesmärgid. Sellises olukorras säilitab administraator märgitud andmeid alates kasutaja taotlusest nende eemaldamiseks, kuid mitte kauem kui 3 aastat, kui kasutaja rikub või kahtlustab kasutustingimuste sätete rikkumist

Anonüümsed andmed (isikuandmed puuduvad), mis on kogutud automaatselt:

Anonüümseid statistilisi andmeid, mis ei ole isikuandmed, säilitab haldaja teenuse statistika eesmärgil määramata ajaks

§13 Kasutajate õigused seoses isikuandmete töötlemisega

Teenus kogub ja töötleb kasutajate andmeid järgmistel alustel:

Juurdepääsuõigus isikuandmetele

Kasutajatel on õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida nad saavad kasutada administraatorile esitatud taotluse alusel

Õigus isikuandmete parandamisele

Kasutajatel on õigus taotleda administraatorilt ebatäpsete isikuandmete viivitamatut parandamist ja/või ebatäielike isikuandmete täiendamist, mis toimub administraatorile esitatud taotluse alusel

Õigus isikuandmete kustutamisele

Kasutajatel on õigus nõuda administraatorilt oma isikuandmete viivitamatut kustutamist, mis toimub administraatorile esitatud taotluse alusel.Kasutajakontode puhul seisneb andmete kustutamine kasutaja tuvastamist võimaldavate andmete anonüümseks muutmises. Haldur jätab endale õiguse peatada andmete kustutamise taotluse täitmine, et kaitsta halduri õigustatud huvi (nt kui kasutaja on rikkunud kasutustingimusi või kui andmed on saadud läbiviidud kirjavahetuse tulemusena).

Uudiskirjateenuse puhul on kasutajal võimalus oma isikuandmed ise kustutada, kasutades igas saadetud e-kirjas toodud linki.

Õigus piirata isikuandmete töötlemist

Kasutajatel on õigus piirata oma isikuandmete töötlemist RODO artiklis 18 osutatud juhtudel, muu hulgas õigus seada kahtluse alla oma isikuandmete õigsus, mida nad saavad administraatorile esitatud taotluse alusel teha

Õigus andmete ülekantavusele

Kasutajal on õigus saada administraatorilt teda puudutavad isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas masinloetavas vormis, mis on esitatud administraatorile esitatud taotluse alusel

Õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele

Kasutajatel on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele RODO artiklis 21 sätestatud juhtudel, mida nad saavad teha administraatorile esitatud taotluse alusel

Õigus tegutseda

Kasutajatel on õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

§14 Kontakt administraatoriga

Halduriga saab ühendust võtta ühel järgmistest viisidest

Kontaktvorm - kättesaadav aadressil: /kontakt

§15 Teenusnõuded

Küpsiste salvestamise ja neile juurdepääsu piiramine kasutaja seadmes võib põhjustada veebilehe teatud funktsioonide talitlushäireid.

Administraator ei vastuta veebilehe funktsioonide häirete eest, kui kasutaja piirab küpsiste salvestamist ja lugemist mingil viisil.

§16 Välislingid

Teenus - artiklid, postitused, sissekanded või kasutajate kommentaarid võivad sisaldada linke välistele veebilehtedele, millega Teenuse omanik ei tee koostööd. Need lingid, samuti nende all näidatud saidid või failid võivad olla ohtlikud teie seadmele või kujutada endast ohtu teie andmete turvalisusele. Haldaja ei vastuta Teenuse välise sisu eest.

§17 Muudatused privaatsuspoliitikas

Administraator jätab endale õiguse muuta käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal, ilma kasutajat teavitamata, seoses anonüümsete andmete kasutamise ja kohaldamisega või küpsiste kasutamisega.

Haldaja jätab endale õiguse muuta käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal seoses isikuandmete töötlemisega, millest ta teavitab kasutajaid, kellel on kasutajakontod või kes on tellinud uudiskirjateenuse, e-posti teel 7 päeva jooksul pärast andmete muutmist. Teenuste jätkuv kasutamine tähendab, et kasutaja on lugenud ja nõustub privaatsuspoliitikas tehtud muudatustega. Juhul kui kasutaja ei nõustu kehtestatud muudatustega, on ta kohustatud kustutama oma kasutajakonto teenusest või loobuma uudiskirjateenuse tellimisest.

Kõik privaatsuspoliitikas tehtud muudatused avaldatakse veebisaidi sellel alamleheküljel.

Muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist.