Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Η ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τους κανόνες για την αποθήκευση και την πρόσβαση σε δεδομένα στις Συσκευές των Χρηστών που χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο για τους σκοπούς της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον Διαχειριστή, καθώς και τους κανόνες για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών που παρέχονται από αυτούς προσωπικά και οικειοθελώς μέσω των εργαλείων που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο.

Η ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, οι οποίοι καθορίζουν τους κανόνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών που χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

§1 Ορισμοί

Υπηρεσία - ο δικτυακός τόπος "mushlove.pl" που λειτουργεί στη διεύθυνση https://mushlove.pl

Εξωτερική υπηρεσία - δικτυακοί τόποι συνεργατών, παρόχων υπηρεσιών ή πελατών που συνεργάζονται με τον Διαχειριστή

Διαχειριστής υπηρεσιών / Διαχειριστής δεδομένων - ο Διαχειριστής υπηρεσιών και ο Διαχειριστής δεδομένων (εφεξής "Διαχειριστής"), που δραστηριοποιείται στη διεύθυνση:

Καλύτερη λύση

Ταχυδρομικός κώδικας: 02-593

6/10 Chodkiewicza Street

Πόλη: Βαρσοβία

NIP:5221926106

παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του δικτυακού τόπου

Χρήστης - το φυσικό πρόσωπο για το οποίο ο Διαχειριστής παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω του δικτυακού τόπου.

Συσκευή - μια ηλεκτρονική συσκευή με λογισμικό μέσω της οποίας ο Χρήστης έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο

Cookies - δεδομένα κειμένου που συλλέγονται με τη μορφή αρχείων που τοποθετούνται στη συσκευή του χρήστη

RODO - Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: πληροφορίες σχετικά με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο ("υποκείμενο των δεδομένων")- ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του φυσικού προσώπου

Επεξεργασία - σημαίνει μια πράξη ή ένα σύνολο πράξεων που εκτελούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα είτε όχι, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η κοινοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή η με άλλο τρόπο διάθεση, η ευθυγράμμιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

Περιορισμός της επεξεργασίας - η επισήμανση των αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τον περιορισμό της μελλοντικής τους επεξεργασίας

Δημιουργία προφίλ - σημαίνει κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνει τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών παραγόντων που αφορούν ένα άτομο, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή την κίνηση του ατόμου αυτού

Συγκατάθεση - συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων: η ελεύθερη, συγκεκριμένη, εν επιγνώσει και σαφής ένδειξη της βούλησης με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων, είτε με δήλωση είτε με σαφή θετική ενέργεια, παρέχει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν

Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε άλλη επεξεργασία

Ψευδωνυμοποίηση - η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων, χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πρόσθετες πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και καλύπτονται από τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που καθιστούν αδύνατη την απόδοσή τους σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο

Ανωνυμοποίηση - Η ανωνυμοποίηση δεδομένων είναι μια μη αναστρέψιμη διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων που καταστρέφει/αντικαθιστά τα "προσωπικά δεδομένα" καθιστώντας αδύνατη την ταυτοποίηση ή τη σύνδεση ενός συγκεκριμένου αρχείου με έναν συγκεκριμένο χρήστη ή άτομο.

§2 Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του DPA, ο Διαχειριστής δεν έχει διορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Για θέματα σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

§3 Τύποι cookies

Εσωτερικά cookies - αρχεία που τοποθετούνται και διαβάζονται από τη συσκευή του χρήστη από το σύστημα επικοινωνίας δεδομένων της υπηρεσίας

Εξωτερικά cookies - αρχεία που τοποθετούνται και διαβάζονται από τη συσκευή του χρήστη από τα συστήματα ΤΠΕ των εξωτερικών υπηρεσιών. Τα σενάρια των Εξωτερικών Υπηρεσιών που ενδέχεται να τοποθετούν Cookies στις Συσκευές των Χρηστών έχουν σκόπιμα τοποθετηθεί στον Ιστότοπο μέσω σεναρίων και υπηρεσιών που διατίθενται και εγκαθίστανται στον Ιστότοπο

Cookies συνόδου - αρχεία που τοποθετούνται και διαβάζονται από τη Συσκευή του Χρήστη από τον Ιστότοπο ή τις Εξωτερικές Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια μιας μεμονωμένης συνόδου μιας συγκεκριμένης Συσκευής. Στο τέλος της συνεδρίας, τα αρχεία διαγράφονται από τη Συσκευή του Χρήστη.

Επίμονα cookies - αρχεία που τοποθετούνται και διαβάζονται από τη συσκευή χρήστη από τον ιστότοπο ή τις εξωτερικές υπηρεσίες έως ότου διαγραφούν χειροκίνητα. Τα cookies δεν διαγράφονται αυτόματα μετά το τέλος της συνεδρίας της Συσκευής, εκτός εάν η ρύθμιση παραμέτρων της Συσκευής Χρήστη έχει οριστεί να διαγράφει τα cookies μετά το τέλος της συνεδρίας της Συσκευής.

§4 Ασφάλεια της αποθήκευσης δεδομένων

Μηχανισμοί αποθήκευσης και ανάγνωσης των Cookies - Οι μηχανισμοί αποθήκευσης, ανάγνωσης και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των Cookies που είναι αποθηκευμένα στη Συσκευή του Χρήστη και στον Ιστότοπο υλοποιούνται μέσω των ενσωματωμένων μηχανισμών των προγραμμάτων περιήγησης στο Διαδίκτυο και δεν επιτρέπουν την ανάκτηση άλλων δεδομένων από τη Συσκευή του Χρήστη ή από άλλους ιστότοπους που επισκέπτεται ο Χρήστης, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων ή εμπιστευτικών πληροφοριών. Η μετάδοση ιών, δούρειων ίππων και άλλων σκουληκιών στη Συσκευή του Χρήστη είναι επίσης πρακτικά αδύνατη.

Εσωτερικά cookies - τα cookies που χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής είναι ασφαλή για τις συσκευές των χρηστών και δεν περιέχουν σενάρια, περιεχόμενο ή πληροφορίες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων ή την ασφάλεια της συσκευής που χρησιμοποιεί ο χρήστης.

Εξωτερικά cookies - Ο Διαχειριστής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επαλήθευση και την επιλογή συνεργατών υπηρεσιών στο πλαίσιο της ασφάλειας των χρηστών. Ο Διαχειριστής επιλέγει γνωστούς, μεγάλους συνεργάτες με παγκόσμια δημόσια εμπιστοσύνη για συνεργασία. Ωστόσο, ο Διαχειριστής δεν έχει πλήρη έλεγχο του περιεχομένου των cookies από εξωτερικούς συνεργάτες. Ο Διαχειριστής δεν είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των cookies, το περιεχόμενό τους και τη χρήση τους από τα Σενάρια που είναι εγκατεστημένα στην υπηρεσία, τα οποία προέρχονται από εξωτερικές υπηρεσίες σύμφωνα με την άδεια χρήσης, στο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος. Ο κατάλογος των συνεργατών μπορεί να βρεθεί παρακάτω στην Πολιτική Απορρήτου.

Έλεγχος cookie

Ο χρήστης μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει ανεξάρτητα τις ρυθμίσεις για την αποθήκευση, τη διαγραφή και την πρόσβαση στα δεδομένα που αποθηκεύονται σε cookies από κάθε ιστότοπο

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των cookies στα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης υπολογιστών είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: πώς να απενεργοποιήσετε τα cookies ή από έναν από τους καθορισμένους παρόχους:

Διαχείριση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome

Διαχείριση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης Opera

Διαχείριση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης FireFox

Διαχείριση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης Edge

Διαχείριση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης Safari

Διαχείριση των cookies στον Internet Explorer 11

Ο Χρήστης μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να διαγράψει όλα τα Cookies που έχουν αποθηκευτεί μέχρι σήμερα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της Συσκευής Χρήστη μέσω της οποίας ο Χρήστης έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του Ιστοτόπου.

Απειλές εκ μέρους του χρήστη - Ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί όλα τα δυνατά τεχνικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων που τοποθετούνται στα cookies. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων αυτών εξαρτάται και από τα δύο μέρη, συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας του Χρήστη. Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για την υποκλοπή αυτών των δεδομένων, την υποκλοπή της συνεδρίας του Χρήστη ή τη διαγραφή της, ως αποτέλεσμα της συνειδητής ή ασυνείδητης δραστηριότητας του Χρήστη, τους ιούς, τους δούρειους ίππους και άλλα προγράμματα κατασκοπείας με τα οποία μπορεί να έχει μολυνθεί ή έχει μολυνθεί η Συσκευή του Χρήστη. Για να προστατευθούν από αυτές τις απειλές, οι Χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες χρήσης του Διαδικτύου.

Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων - Ο Διαχειριστής διασφαλίζει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται οικειοθελώς από τους χρήστες να είναι ασφαλή, η πρόσβαση σε αυτά να είναι περιορισμένη και να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον σκοπό και τους σκοπούς της επεξεργασίας. Ο Διαχειριστής διασφαλίζει επίσης ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει τα δεδομένα που κατέχει από απώλεια, εφαρμόζοντας κατάλληλες φυσικές καθώς και οργανωτικές διασφαλίσεις.

Αποθήκευση των κωδικών πρόσβασης - Ο διαχειριστής δηλώνει ότι οι κωδικοί πρόσβασης αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή με τη χρήση των τελευταίων προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών στο θέμα αυτό. Είναι πρακτικά αδύνατο να αποκρυπτογραφηθούν οι κωδικοί πρόσβασης λογαριασμών που παρέχονται στον Ιστότοπο.

§5 Σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα cookies

Βελτίωση και διευκόλυνση της πρόσβασης στην υπηρεσία

Εξατομίκευση της υπηρεσίας για τους χρήστες

Ενεργοποίηση της σύνδεσης στην υπηρεσία

Μάρκετινγκ, Remarketing σε εξωτερικούς ιστότοπους

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης διαφημίσεων

Υπηρεσίες θυγατρικών

Τήρηση στατιστικών στοιχείων (χρήστες, αριθμός επισκέψεων, τύποι συσκευών, σύνδεσμοι κ.λπ.)

Εξυπηρέτηση υπηρεσιών πολυμέσων

Παροχή κοινοτικών υπηρεσιών

§6 Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες υποβάλλονται σε επεξεργασία για έναν από τους ακόλουθους σκοπούς:

Εφαρμογή ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

Υπηρεσίες για την εγγραφή και τη διατήρηση του λογαριασμού σας στον Ιστότοπο και τις λειτουργίες που σχετίζονται με αυτόν

Υπηρεσίες ενημερωτικών δελτίων (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής διαφημιστικού περιεχομένου με τη συγκατάθεσή σας)

Υπηρεσίες για σχολιασμό/αρέσκεια αναρτήσεων στον Ιστότοπο χωρίς εγγραφή

Υπηρεσίες για την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο σε κοινωνικά δίκτυα ή άλλους ιστότοπους.

Επικοινωνία του Διαχειριστή με τους Χρήστες για θέματα σχετικά με την Υπηρεσία και την προστασία των δεδομένων

Για να διασφαλιστεί το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή

Τα δεδομένα σχετικά με τους χρήστες που συλλέγονται ανώνυμα και αυτόματα υποβάλλονται σε επεξεργασία για έναν από τους ακόλουθους σκοπούς:

Τήρηση στατιστικών στοιχείων

Επαναπροώθηση

Εξυπηρέτηση διαφημίσεων προσαρμοσμένων στις προτιμήσεις των χρηστών

Λειτουργία προγραμμάτων θυγατρικών

Για να διασφαλιστεί το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή

§7 Cookies εξωτερικών υπηρεσιών

Ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί javascript και διαδικτυακά στοιχεία συνεργατών στον Ιστότοπο, οι οποίοι ενδέχεται να τοποθετούν τα δικά τους cookies στη συσκευή του Χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ποια cookies επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από ποιους ιστότοπους. Παρακάτω παρατίθεται κατάλογος των συνεργατών ή των υπηρεσιών τους που υλοποιούνται στον Ιστότοπο και ενδέχεται να τοποθετούν cookies:

Υπηρεσίες πολυμέσων:

YouTube

Κοινοτικές/συνδεδεμένες υπηρεσίες:

(Εγγραφή, σύνδεση, κοινή χρήση περιεχομένου, επικοινωνία κ.λπ.)

Facebook

Google+

Υπηρεσίες ενημερωτικών δελτίων:

Freshmail

Λάβετε απάντηση

Τήρηση στατιστικών στοιχείων:

Google Analytics

HotJar

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους είναι πέραν του ελέγχου του Διαχειριστή. Οι εν λόγω οντότητες ενδέχεται να αλλάξουν τους όρους παροχής υπηρεσιών, τις πολιτικές απορρήτου, τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων και τη χρήση των cookies ανά πάσα στιγμή.

§8 Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

Ο Ιστότοπος συλλέγει δεδομένα σχετικά με τους χρήστες. Ένα μέρος των δεδομένων συλλέγεται αυτόματα και ανώνυμα και ένα μέρος των δεδομένων είναι προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους Χρήστες κατά την εγγραφή τους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Ιστότοπο.

Ανώνυμα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα:

Διεύθυνση IP

Τύπος προγράμματος περιήγησης

Ανάλυση οθόνης

Κατά προσέγγιση τοποθεσία

Ανοιγόμενες υποσελίδες του δικτυακού τόπου

Χρόνος παραμονής στη σχετική υποσελίδα του δικτυακού τόπου

Τύπος λειτουργικού συστήματος

Διεύθυνση της προηγούμενης υποσελίδας

Διεύθυνση συνδέσμου

Γλώσσα προγράμματος περιήγησης

Ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο

Πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου

Καταγραφή της συμπεριφοράς των χρηστών με χρήση του HotJar με ανωνυμοποίηση δεδομένων

Δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή:

Όνομα / επώνυμο / ψευδώνυμο

Σύνδεση

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διεύθυνση κατοικίας

Αριθμός τηλεφώνου

Διεύθυνση IP (συλλέγεται αυτόματα)

Αριθμός ΦΠΑ

Αριθμός REGON

Άλλα συνήθη στοιχεία

Δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter

Όνομα / επώνυμο / ψευδώνυμο

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διεύθυνση IP (συλλέγεται αυτόματα)

Δεδομένα που συλλέγονται κατά την προσθήκη ενός σχολίου

Όνομα / ψευδώνυμο

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διεύθυνση IP (συλλέγεται αυτόματα)

Ορισμένα δεδομένα (χωρίς πληροφορίες αναγνώρισης) ενδέχεται να αποθηκεύονται σε cookies. Μέρος των δεδομένων (χωρίς πληροφορίες ταυτοποίησης) μπορεί να διαβιβαστεί σε πάροχο στατιστικών υπηρεσιών.

§9 Πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τρίτους

Κατ' αρχήν, ο Διαχειριστής είναι ο μόνος αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων που παρέχουν οι χρήστες. Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν διαβιβάζονται ούτε μεταπωλούνται σε τρίτους.

Η πρόσβαση στα δεδομένα (συνήθως βάσει συμφωνίας ανάθεσης επεξεργασίας δεδομένων) μπορεί να χορηγείται σε οντότητες που είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση της υποδομής και των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της υπηρεσίας, δηλ:

Εταιρείες φιλοξενίας που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας ή συναφείς υπηρεσίες στον Διαχειριστή

Εταιρείες που μεσολαβούν στην ηλεκτρονική πληρωμή για αγαθά ή υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο (σε περίπτωση συναλλαγής αγοράς στον Ιστότοπο)

Εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την τήρηση των βιβλίων του Διαχειριστή (σε περίπτωση συναλλαγών αγοράς στον Ιστότοπο)

Εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την παράδοση φυσικών προϊόντων στον χρήστη (ταχυδρομικές/μεταφορικές υπηρεσίες σε περίπτωση συναλλαγής αγοράς στον Ιστότοπο)

Ανάθεση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Ενημερωτικό δελτίο

Για την παροχή της υπηρεσίας Newsletter, ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός τρίτου παρόχου υπηρεσιών - Freshmail και Get Response . Τα δεδομένα που εισάγονται στη φόρμα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο μεταφέρονται, αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στην υπηρεσία τρίτου μέρους του εν λόγω παρόχου υπηρεσιών.

Σας ενημερώνουμε ότι ο καθορισμένος συνεργάτης μπορεί να τροποποιήσει την αναφερόμενη πολιτική απορρήτου χωρίς τη συγκατάθεση του Διαχειριστή.

Ανάθεση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων - Υπηρεσίες φιλοξενίας, VPS ή Dedicated Server

Για την εκτέλεση της υπηρεσίας, ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός εξωτερικού παρόχου φιλοξενίας, VPS ή Dedicated Servers - cyber_Folks S.A.. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται στον ιστότοπο αποθηκεύονται και επεξεργάζονται στην υποδομή του παρόχου υπηρεσιών που βρίσκεται στην Πολωνία. Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα ως αποτέλεσμα εργασιών συντήρησης που πραγματοποιούνται από το προσωπικό του παρόχου υπηρεσιών. Η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα διέπεται από συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του διαχειριστή και του παρόχου υπηρεσιών.

Επεξεργασία δεδομένων σε περίπτωση ηλεκτρονικών πληρωμών

Σε περίπτωση επεξεργασίας ηλεκτρονικών πληρωμών, όλα τα δεδομένα πληρωμής διαβιβάζονται απευθείας από τον Χρήστη στην οντότητα που επεξεργάζεται την πληρωμή - Πολιτική απορρήτου της mElements S.A. Τα επιλεγμένα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής διαβιβάζονται στη συνέχεια από την εν λόγω οντότητα στον Διαχειριστή. Η διαβίβαση των δεδομένων διέπεται από τη συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του Διαχειριστή και του παρόχου υπηρεσιών.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων - Λογιστικές υπηρεσίες

Κατά τη σύναψη μιας συναλλαγής, μέρος των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων ή των δεδομένων των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες διαβιβάζεται στην οντότητα που παρέχει λογιστικές υπηρεσίες στον Διαχειριστή, την IFIRMA SA. Η διαβίβαση των δεδομένων αυτών διέπεται από τον νόμο ..... και τη συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του Διαχειριστή και του παρόχου υπηρεσιών.

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Υπηρεσίες ταχυμεταφορών

Σε περίπτωση συναλλαγής που απαιτεί τη διαβίβαση του αντικειμένου της συναλλαγής μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς, μέρος των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων ή δεδομένων φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα διαβιβάζεται στην οντότητα που παρέχει ταχυδρομικές/κουριερικές υπηρεσίες για λογαριασμό του Διαχειριστή, την οποία επιλέγει ο Χρήστης. Η διαβίβαση των δεδομένων αυτών διέπεται από τη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Διαχειριστή και του παρόχου υπηρεσιών.

§10 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν έχουν δημοσιευθεί ως αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης ενέργειας του χρήστη (π.χ. καταχώριση ενός σχολίου ή μιας καταχώρησης), η οποία θα καταστήσει τα δεδομένα διαθέσιμα σε κάθε επισκέπτη του ιστότοπου.

Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (κατάρτιση προφίλ).

Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα μεταπωληθούν σε τρίτους.

Ανώνυμα δεδομένα (χωρίς προσωπικά δεδομένα) που συλλέγονται αυτόματα:

Ανώνυμα δεδομένα (όχι προσωπικά δεδομένα) θα μεταφερθούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανώνυμα δεδομένα (χωρίς προσωπικά δεδομένα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (κατάρτιση προφίλ).

Η κατάρτιση προφίλ με ανώνυμα δεδομένα (χωρίς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) δεν παράγει έννομα αποτελέσματα ή ομοίως δεν επηρεάζει ουσιωδώς το υποκείμενο των δεδομένων της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων.

Τα ανώνυμα δεδομένα (χωρίς προσωπικά δεδομένα) δεν θα μεταπωληθούν σε τρίτους.

§11 Νομικοί λόγοι για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Υπηρεσία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών βάσει:

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)

το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς

άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)

η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης

άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ)

η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος

Νόμος της 10ης Μαΐου 2018 σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Επίσημη Εφημερίδα 2018, σημείο 1000)

Νόμος της 16ης Ιουλίου 2004. Νόμος περί τηλεπικοινωνιών (Επίσημη Εφημερίδα 2004 αριθ. 171, σημείο 1800)

Νόμος της 4ης Φεβρουαρίου 1994 για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα (Επίσημη Εφημερίδα 1994 αριθ. 24, στοιχείο 83)

§12 Περίοδος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες:

Κατά γενικό κανόνα, τα αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μόνο για τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας στο πλαίσιο της υπηρεσίας από τον διαχειριστή. Διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται έως και 30 ημέρες μετά τον τερματισμό της υπηρεσίας (π.χ. διαγραφή λογαριασμού εγγεγραμμένου χρήστη, διαγραφή από τη λίστα ενημερωτικών δελτίων κ.λπ.)

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που απαιτεί την εξασφάλιση νόμιμων σκοπών για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τον Διαχειριστή. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Διαχειριστής αποθηκεύει τα ενδεικνυόμενα δεδομένα από τη στιγμή της αίτησης του Χρήστη να τα αφαιρέσει, όχι περισσότερο από 3 έτη σε περίπτωση παραβίασης ή υποψίας παραβίασης των διατάξεων των Όρων Παροχής Υπηρεσιών από τον Χρήστη

Ανώνυμα δεδομένα (χωρίς προσωπικά δεδομένα) που συλλέγονται αυτόματα:

Ανώνυμα στατιστικά δεδομένα, τα οποία δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα, αποθηκεύονται από τον Διαχειριστή για τους σκοπούς των στατιστικών υπηρεσιών για αόριστο χρονικό διάστημα

§13 Δικαιώματα των χρηστών σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Υπηρεσία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών βάσει:

Δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, κατόπιν αιτήματος που υποβάλλεται στον Διαχειριστή

Δικαίωμα διόρθωσης προσωπικών δεδομένων

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Διαχειριστή την άμεση διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων ή/και τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων, κατόπιν αιτήματος που υποβάλλεται στον Διαχειριστή

Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Διαχειριστή την άμεση διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, η οποία πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος που υποβάλλεται στον Διαχειριστή.Στην περίπτωση λογαριασμών χρηστών, η διαγραφή των δεδομένων συνίσταται στην ανωνυμοποίηση των δεδομένων που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του χρήστη. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εκτέλεση ενός αιτήματος διαγραφής δεδομένων προκειμένου να προστατεύσει το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή (π.χ. όταν ο χρήστης διέπραξε παράβαση των όρων χρήσης ή τα δεδομένα αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα διεξαγόμενης αλληλογραφίας).

Στην περίπτωση της υπηρεσίας Newsletter, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει ο ίδιος τα προσωπικά του δεδομένα χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που παρέχεται σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλεται.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να περιορίσουν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του RODO, μεταξύ άλλων, να αμφισβητήσουν την ακρίβεια των προσωπικών τους δεδομένων, κατόπιν αιτήματος που υποβάλλεται στον Διαχειριστή

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν από τον Διαχειριστή προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μηχανικά αναγνώσιμο μορφότυπο, κατόπιν αιτήματος που υποβάλλεται στον Διαχειριστή

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 21 του RODO, το οποίο ασκείται κατόπιν αιτήματος που υποβάλλεται στον Διαχειριστή

Δικαίωμα προσφυγής

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

§14 Επικοινωνία με τον Διαχειριστή

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Διαχειριστή με έναν από τους ακόλουθους τρόπους

Φόρμα επικοινωνίας - διαθέσιμη στη διεύθυνση: /contact

§15 Απαιτήσεις υπηρεσιών

Ο περιορισμός της αποθήκευσης και της πρόσβασης στα Cookies στη συσκευή του Χρήστη μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία ορισμένων λειτουργιών του Ιστότοπου.

Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για δυσλειτουργικές λειτουργίες του Ιστότοπου σε περίπτωση που ο Χρήστης περιορίσει με οποιονδήποτε τρόπο την αποθήκευση και την ανάγνωση των cookies.

§16 Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Η Υπηρεσία - άρθρα, αναρτήσεις, καταχωρήσεις ή σχόλια των Χρηστών μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους με τους οποίους ο Ιδιοκτήτης της Υπηρεσίας δεν συνεργάζεται. Αυτοί οι σύνδεσμοι, καθώς και οι ιστότοποι ή τα αρχεία που υποδεικνύονται κάτω από αυτούς, ενδέχεται να είναι επικίνδυνοι για τη Συσκευή σας ή να αποτελούν απειλή για την ασφάλεια των δεδομένων σας. Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που βρίσκεται εκτός της Υπηρεσίας.

§17 Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή χωρίς να ενημερώσει τους χρήστες όσον αφορά τη χρήση και την εφαρμογή ανωνυμοποιημένων δεδομένων ή τη χρήση cookies.

Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή όσον αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, για την οποία θα ενημερώνει τους Χρήστες που έχουν λογαριασμούς χρηστών ή που είναι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 7 ημερών από την αλλαγή των αρχείων. Η συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών συνεπάγεται ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει και αποδέχεται τις αλλαγές που έγιναν στην Πολιτική Απορρήτου. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τις εισαγόμενες αλλαγές, υποχρεούται να διαγράψει τον λογαριασμό του από την υπηρεσία ή να διαγραφεί από την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων.

Τυχόν αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου θα δημοσιεύονται σε αυτή την υποσελίδα του Ιστοτόπου.

Οι αλλαγές που εισάγονται τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση.