Integritetspolicy

Integritetspolicy

I följande sekretesspolicy fastställs reglerna för lagring och åtkomst av uppgifter på enheterna hos användare som använder webbplatsen för att administratören ska kunna tillhandahålla elektroniska tjänster, samt reglerna för insamling och behandling av användarnas personuppgifter som de personligen och frivilligt lämnar via de verktyg som finns tillgängliga på webbplatsen.

Följande sekretesspolicy är en integrerad del av användarvillkoren, som fastställer regler, rättigheter och skyldigheter för användare som använder tjänsten.

1 § Definitioner

Tjänsten - webbplatsen "https://mushlove.pl/sv/" som drivs på https://mushlove.pl/sv/

Externa tjänster - webbplatser för partners, tjänsteleverantörer eller kunder som samarbetar med administratören

Tjänsteadministratör / dataadministratör - Tjänsteadministratören och dataadministratören (nedan kallad administratören), som bedriver sin verksamhet på följande adress:

Bästa lösningen

Postnummer: 02-593

6/10 Chodkiewicza-gatan

Stad: Warszawa

NIP:5221926106

Tillhandahålla elektroniska tjänster via webbplatsen

Användare - en fysisk person för vilken administratören tillhandahåller elektroniska tjänster via webbplatsen.

Enhet - en elektronisk enhet med programvara genom vilken användaren får tillgång till webbplatsen

Cookies - textdata som samlas in i form av filer som placeras på användarens enhet

RODO - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

Personuppgifter: information om en identifierad eller identifierbar fysisk person ("registrerad"); en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet

Behandling - en åtgärd eller en uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det sker på automatiserad väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, organisering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstöring;

Begränsning av behandlingen - märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling

Profilering: varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som innebär att personuppgifter används för att utvärdera vissa personliga faktorer som rör en enskild person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den enskildes prestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, lokalisering eller förflyttning

Samtycke - Med den registrerades samtycke avses en fritt given, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en tydlig bekräftande handling, ger sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne

Brott mot personuppgifter: ett brott mot säkerheten som leder till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt utlämnande av eller obehörig åtkomst till personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats

Pseudonymisering: behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att de inte längre kan hänföras till en specifik registrerad person, utan användning av ytterligare information, under förutsättning att denna ytterligare information förvaras separat och omfattas av tekniska och organisatoriska åtgärder som gör det omöjligt att hänföra den till en identifierad eller identifierbar fysisk person

Anonymisering - Anonymisering av uppgifter är en oåterkallelig process för databehandling som förstör/överskriver "personuppgifter" och gör det omöjligt att identifiera eller koppla en viss post till en specifik användare eller individ.

§2 Dataskyddsombud

I enlighet med artikel 37 i RODO har administratören inte utsett något dataskyddsombud.

För frågor som rör databehandling, inklusive personuppgifter, vänligen kontakta den personuppgiftsansvarige direkt.

§3 Typer av cookies

Interna cookies - filer som placeras och läses från användarens enhet av tjänstens datakommunikationssystem

Externa cookies - filer som placeras och läses från användarens enhet av de externa tjänsternas IKT-system. Skript från externa tjänster som kan placera cookies på användarens enheter har avsiktligt placerats på webbplatsen genom skript och tjänster som gjorts tillgängliga och installerats på webbplatsen

Sessionscookies - filer som placeras och läses från användarens enhet av webbplatsen eller externa tjänster under en enskild session för en viss enhet. I slutet av sessionen raderas filerna från användarenheten.

Beständiga cookies - filer som placeras och läses från användarenheten av webbplatsen eller externa tjänster tills de raderas manuellt. Filerna raderas inte automatiskt efter slutet av enhetssessionen om inte konfigurationen av användarenheten är inställd på att radera cookies efter slutet av enhetssessionen.

§4 Säkerhet vid lagring av uppgifter

Mekanismer för lagring och läsning av cookies - Mekanismerna för lagring, läsning och utbyte av data mellan cookies som lagras på användarens enhet och webbplatsen implementeras genom de inbyggda mekanismerna i webbläsare och tillåter inte att andra data hämtas från användarens enhet eller från andra webbplatser som användaren besöker, inklusive personuppgifter eller konfidentiell information. Det är också praktiskt taget omöjligt att överföra virus, trojanska hästar och andra maskar till användarenheten.

Interna cookies - de cookies som används av administratören är säkra för användarnas enheter och innehåller inte skript, innehåll eller information som kan äventyra säkerheten för personuppgifter eller säkerheten för den enhet som används av användaren.

Externa cookies - Administratören gör allt som står i dess makt för att verifiera och välja ut servicepartner med tanke på användarens säkerhet. Förvaltaren väljer välkända, stora partner som har allmänhetens förtroende för samarbetet. Administratören har dock inte full kontroll över innehållet i cookies från externa partner. Administratören ansvarar inte för säkerheten hos cookies, deras innehåll och deras användning av skript som installerats i tjänsten och som kommer från externa tjänster i enlighet med licensen, i den mån lagen tillåter det. Förteckningen över partner finns längre fram i sekretesspolicyn.

Kontroll av kakor

Användaren kan när som helst självständigt ändra inställningarna för lagring, radering och åtkomst till data av lagrade cookies på varje webbplats

Information om hur man inaktiverar cookies i de mest populära webbläsarna finns på följande adress: hur man inaktiverar cookies eller hos någon av de utsedda leverantörerna:

Hantera cookies i webbläsaren Chrome

Hantera cookies i webbläsaren Opera

Hantera cookies i webbläsaren FireFox

Hantera cookies i webbläsaren Edge

Hantera cookies i webbläsaren Safari

Hantera cookies i Internet Explorer 11

Användaren kan när som helst radera alla cookies som lagrats hittills med hjälp av verktygen på den användarenhet genom vilken användaren har tillgång till webbplatsens tjänster.

Hot från användarens sida - Administratören använder alla möjliga tekniska åtgärder för att garantera säkerheten för de uppgifter som placeras i cookies. Det bör dock noteras att säkerheten för dessa uppgifter är beroende av båda parter, inklusive användarens aktivitet. Administratören är inte ansvarig för avlyssning av dessa uppgifter, för att användarens session uppträder som person eller för att den raderas, till följd av användarens medvetna eller omedvetna aktivitet, virus, trojanska hästar och annan spionprogramvara som användarens enhet kan vara eller har varit infekterad med. För att skydda sig mot dessa hot bör användarna följa reglerna för användning av Internet.

Lagring av personuppgifter - Administratören garanterar att han gör allt för att se till att de behandlade personuppgifter som frivilligt anges av användarna är säkra, att tillgången till dem är begränsad och att de utförs i enlighet med deras syfte och ändamålen med behandlingen. Administratören säkerställer också att den gör allt för att skydda de uppgifter som den innehar mot förlust genom att tillämpa lämpliga fysiska och organisatoriska skyddsåtgärder.

Lagring av lösenord - Administratören förklarar att lösenord lagras i krypterad form med hjälp av de senaste standarderna och riktlinjerna i detta avseende. Det är praktiskt taget omöjligt att avkryptera lösenord till konton som tillhandahålls på webbplatsen.

§5 Ändamål för vilka cookies används

Förbättra och underlätta tillgången till tjänsten

Personalisering av tjänsten för användarna

Aktivera inloggning till tjänsten

Marknadsföring, Remarketing på externa webbplatser

Tjänster för annonsering

Affiliate-tjänster

Statistik (användare, antal besök, typ av enhet, länk osv.)

Tjänster för multimediatjänster

Tillhandahållande av samhällstjänster

6 § Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter som frivilligt lämnas av användarna behandlas för något av följande syften:

Införande av elektroniska tjänster:

Tjänster för registrering och underhåll av ditt konto på webbplatsen och de funktioner som är kopplade till det

Nyhetsbrevstjänster (inklusive sändning av reklaminnehåll med samtycke)

Tjänster för att kommentera eller gilla inlägg på webbplatsen utan att registrera sig

Tjänster för att dela information om innehåll som publicerats på webbplatsen på sociala nätverk eller andra webbplatser.

Administratörens kommunikation med användarna i frågor som rör tjänsten och dataskydd

För att säkerställa administratörens legitima intresse

Uppgifter om användare som samlas in anonymt och automatiskt behandlas för något av följande ändamål:

Att föra statistik

Remarketing

Skapa annonser som är anpassade till användarnas preferenser

Drift av affiliateprogram

För att säkerställa administratörens legitima intresse

§7 Cookies för externa tjänster

Administratören använder javascript och webbkomponenter från samarbetspartners på webbplatsen, som kan placera sina egna cookies på användarens enhet. Observera att du själv kan bestämma i dina webbläsarinställningar vilka cookies som får användas av vilka webbplatser. Nedan finns en lista över de partners eller deras tjänster som används på webbplatsen och som kan placera cookies:

Multimediatjänster:

YouTube

Gemenskapstjänster/anslutna tjänster:

(Registrering, inloggning, delning av innehåll, kommunikation etc.)

Facebook

Google+

Nyhetsbrevstjänster:

Freshmail

Få svar

Att föra statistik:

Google Analytics

HotJar

De tjänster som tillhandahålls av tredje part ligger utanför administratörens kontroll. Dessa enheter kan när som helst ändra sina användarvillkor, sekretesspolicyer, syfte med databehandling och användning av cookies.

§8 Typer av insamlade uppgifter

Webbplatsen samlar in uppgifter om användarna. En del av uppgifterna samlas in automatiskt och anonymt, och en del av uppgifterna är personuppgifter som frivilligt lämnas av användarna när de anmäler sig till särskilda tjänster som erbjuds av webbplatsen.

Anonyma uppgifter som samlas in automatiskt:

IP-adress

Typ av webbläsare

Skärmupplösning

Ungefärlig placering

Undersidor på webbplatsen som kan öppnas

Tid som spenderas på den relevanta undersidan på webbplatsen

Typ av operativsystem

Adress till föregående undersida

Länkadress

Språk i webbläsaren

Hastighet för internetanslutning

Internetleverantör

Registrera användarbeteende med HotJar och anonymisering av data

Uppgifter som samlas in vid registreringen:

Förnamn / efternamn / smeknamn

Inloggning

E-postadress

Adress till bostaden

Telefonnummer

IP-adress (insamlas automatiskt)

Momsnummer

REGON-nummer

Andra ordinarie uppgifter

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på nyhetsbrevstjänsten

Förnamn / efternamn / smeknamn

E-postadress

IP-adress (insamlas automatiskt)

Uppgifter som samlas in när du lägger till en kommentar

Namn / smeknamn

E-postadress

IP-adress (insamlas automatiskt)

Vissa uppgifter (utan identifieringsinformation) kan lagras i cookies. En del av uppgifterna (utan identifieringsuppgifter) kan överföras till en leverantör av statistiska tjänster.

9 §9 Tredje parts tillgång till personuppgifter

I princip är administratören den enda mottagaren av de personuppgifter som tillhandahålls av användarna. De uppgifter som samlas in som en del av tjänsterna överförs eller säljs inte vidare till tredje part.

Tillgång till uppgifterna (vanligtvis på grundval av ett avtal om anförtroende för databehandling) kan ges till enheter som ansvarar för att upprätthålla den infrastruktur och de tjänster som krävs för att driva tjänsten, dvs:

Hostingföretag som tillhandahåller hosting eller relaterade tjänster till administratören

Företag som förmedlar onlinebetalningar för varor eller tjänster som erbjuds på webbplatsen (i händelse av en köptransaktion på webbplatsen)

Företag som ansvarar för administratörens bokföring (vid köptransaktioner på webbplatsen)

Företag som ansvarar för leverans av fysiska produkter till användaren (post/kurirtjänster i händelse av en köptransaktion på webbplatsen)

Överlåtelse av behandling av personuppgifter - Nyhetsbrev

För att tillhandahålla nyhetsbrevstjänsten använder administratören tjänster från en tredjepartsleverantör - Freshmail och Get Response . De uppgifter som anges i formuläret för prenumeration på nyhetsbrevet överförs, lagras och behandlas i denna tjänsteleverantörs tredjepartstjänst.

Observera att den utsedda partnern kan ändra den angivna sekretesspolicyn utan administratörens samtycke.

Överlåtelse av behandling av personuppgifter - Hosting, VPS- eller dedikerade servertjänster

För att driva tjänsten använder administratören tjänster från en extern leverantör av hosting, VPS eller dedikerade servrar - cyber_Folks S.A.. Alla uppgifter som samlas in och behandlas på webbplatsen lagras och behandlas i tjänsteleverantörens infrastruktur i Polen. Det finns en möjlighet att få tillgång till uppgifter till följd av underhållsarbete som utförs av tjänsteleverantörens personal. Tillgången till sådana uppgifter regleras genom ett avtal som ingås mellan administratören och tjänsteleverantören.

Behandling av uppgifter vid onlinebetalningar

Vid onlinebetalning överförs alla betalningsuppgifter direkt av användaren till den enhet som hanterar betalningen - Sekretesspolicy för mElements S.A. De utvalda uppgifter som krävs för att slutföra transaktionen överförs sedan av denna enhet till administratören. Överföringen av uppgifter regleras av det avtal som ingåtts mellan administratören och tjänsteleverantören.

Överföring av personuppgifter - Redovisningstjänster

När en transaktion genomförs överförs en del av personernas personuppgifter eller uppgifter om personer som bedriver affärsverksamhet till den enhet som tillhandahåller redovisningstjänster till administratören, IFIRMA SA. Överföringen av dessa uppgifter regleras av lagen ..... och det avtal som ingåtts mellan administratören och tjänsteleverantören.

Överföring av personuppgifter - Kurirtjänster

Vid en transaktion som kräver att föremålet för transaktionen överförs med post eller kurir, överförs en del av personuppgifterna om fysiska personer eller uppgifter om fysiska personer som bedriver affärsverksamhet till den enhet som tillhandahåller post- eller kurirtjänster för administratörens räkning och som valts av användaren. Överföringen av dessa uppgifter regleras av det avtal som ingåtts mellan administratören och tjänsteleverantören.

10 § Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som tillhandahålls frivilligt av användarna:

Personuppgifter kommer inte att överföras utanför Europeiska unionen, såvida de inte har offentliggjorts som ett resultat av en individuell åtgärd av användaren (t.ex. genom att skriva en kommentar eller ett inlägg), vilket gör uppgifterna tillgängliga för alla besökare på webbplatsen.

Personuppgifter kommer inte att användas för automatiserat beslutsfattande (profilering).

Personuppgifter kommer inte att säljas vidare till tredje part.

Anonyma uppgifter (inga personuppgifter) som samlas in automatiskt:

Anonyma uppgifter (inga personuppgifter) kommer att överföras utanför Europeiska unionen.

Anonyma uppgifter (utan personuppgifter) kan användas för automatiserat beslutsfattande (profilering).

Profilering av anonyma uppgifter (utan personuppgifter) ger inte upphov till några rättsliga effekter eller påverkar på liknande sätt inte den person som är föremål för det automatiserade beslutsfattandet i väsentlig grad.

Anonyma uppgifter (utan personuppgifter) kommer inte att säljas vidare till tredje part.

§11 Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Tjänsten samlar in och behandlar användarnas uppgifter på grundval av:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

artikel 6.1 a

den registrerade har gett sitt samtycke till att hans eller hennes personuppgifter behandlas för ett eller flera angivna ändamål

artikel 6.1 b

behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås

artikel 6.1 f

behandlingen är nödvändig för att tillgodose den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen

Lagen av den 10 maj 2018 om skydd av personuppgifter (lagboken 2018, punkt 1000)

Lag av den 16 juli 2004. Lagen om telekommunikationer (lagtidning 2004 nr 171, punkt 1800)

Lag av den 4 februari 1994 om upphovsrätt och närstående rättigheter (lagbok 1994 nr 24, punkt 83)

§12 Period för behandling av personuppgifter

Personuppgifter som tillhandahålls frivilligt av användarna:

Som en allmän regel gäller att de angivna personuppgifterna endast sparas under den tid som administratören tillhandahåller tjänsten inom tjänsten. De raderas eller anonymiseras upp till 30 dagar efter det att tjänsten har avslutats (t.ex. radering av ett registrerat användarkonto, avregistrering från nyhetsbrevslistan etc.)

Undantaget är den situation där det krävs legitima syften för att administratören ska kunna fortsätta att behandla sådana uppgifter. I en sådan situation ska administratören lagra de angivna uppgifterna från och med tidpunkten för användarens begäran om att ta bort dem, dock inte längre än tre år om användaren bryter mot eller misstänks bryta mot bestämmelserna i användarvillkoren

Anonyma uppgifter (inga personuppgifter) som samlas in automatiskt:

Anonyma statistiska uppgifter, som inte utgör personuppgifter, lagras av administratören i syfte att tillhandahålla statistik om tjänsten under en obestämd tidsperiod

13 § Användarnas rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter

Tjänsten samlar in och behandlar användarnas uppgifter på grundval av:

Rätt till tillgång till personuppgifter

Användarna har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, som utövas på begäran till administratören

Rätt till rättelse av personuppgifter

Användarna har rätt att begära att administratören omedelbart rättar felaktiga personuppgifter och/eller kompletterar ofullständiga personuppgifter, vilket sker på begäran till administratören

Rätt till radering av personuppgifter

Användarna har rätt att kräva att administratören omedelbart raderar deras personuppgifter, vilket sker på begäran av administratören.När det gäller användarkonton består raderingen av uppgifter i anonymisering av uppgifter som gör det möjligt att identifiera användaren. Administratören förbehåller sig rätten att avbryta verkställandet av en begäran om radering av uppgifter för att skydda administratörens legitima intresse (t.ex. när användaren har begått en överträdelse av användarvillkoren eller om uppgifterna har erhållits som ett resultat av korrespondens).

När det gäller nyhetsbrevstjänsten har användaren möjlighet att själv radera sina personuppgifter med hjälp av den länk som finns i varje skickat e-postmeddelande.

Rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter

Användarna har rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter i de fall som anges i artikel 18 i RODO, bland annat för att ifrågasätta riktigheten av sina personuppgifter, vilket utövas på begäran till administratören

Rätt till dataportabilitet

Användarna har rätt att från administratören få tillgång till personuppgifter som rör dem i ett strukturerat, allmänt använt maskinläsbart format, vilket sker på begäran till administratören

Rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter

Användarna har rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter i de fall som anges i artikel 21 i RODO, som utövas på begäran till administratören

Rätt att vidta åtgärder

Användarna har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd.

§14 Kontakt med administratören

Administratören kan kontaktas på något av följande sätt

Kontaktformulär - finns på: /kontakt

15 § Krav på tjänster

Om du begränsar lagringen av och tillgången till cookies på användarens enhet kan det leda till att vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar.

Administratören ska inte hållas ansvarig för funktionsstörningar på webbplatsen om användaren på något sätt begränsar lagring och läsning av cookies.

§16 Externa länkar

Tjänsten - användarnas artiklar, inlägg, poster eller kommentarer kan innehålla länkar till externa webbplatser som Tjänstens ägare inte samarbetar med. Dessa länkar, liksom de webbplatser eller filer som anges under dem, kan vara farliga för din enhet eller utgöra ett hot mot säkerheten för dina uppgifter. Administratören ska inte hållas ansvarig för innehåll som finns utanför tjänsten.

§17 Ändringar i sekretesspolicyn

Administratören förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy utan att meddela användarna om användningen och tillämpningen av anonymiserade uppgifter eller användningen av cookies.

Administratören förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy när det gäller behandlingen av personuppgifter, och kommer att informera de användare som har användarkonton eller som prenumererar på nyhetsbrevstjänsten via e-post inom 7 dagar efter ändringen i registren. Fortsatt användning av tjänsterna innebär att användaren har läst och godkänner de ändringar som gjorts i sekretesspolicyn. Om användaren inte samtycker till de införda ändringarna är han/hon skyldig att radera sitt konto från tjänsten eller avregistrera sig från nyhetsbrevstjänsten.

Alla ändringar som görs i sekretesspolicyn kommer att publiceras på den här undersidan av webbplatsen.

De införda ändringarna ska träda i kraft vid offentliggörandet.