Privacybeleid

Privacybeleid

Het volgende Privacybeleid zet de regels uiteen voor het opslaan van en de toegang tot gegevens op de Apparaten van Gebruikers die de Website gebruiken ten behoeve van het leveren van elektronische diensten door de Beheerder, evenals de regels voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van Gebruikers die door hen persoonlijk en vrijwillig worden verstrekt via de op de Website beschikbare hulpmiddelen.

Het volgende Privacybeleid is een integraal onderdeel van de Servicevoorwaarden, waarin de regels, rechten en verplichtingen van de Gebruikers die de Service gebruiken, worden uiteengezet.

§1 Definities

Service - de website "mushlove.pl" die werkt op https://mushlove.pl

Externe service - websites van partners, dienstverleners of klanten die samenwerken met de Beheerder

Beheerder van de dienst / Gegevensbeheerder - de beheerder van de dienst en de gegevensbeheerder (hierna te noemen Beheerder), die zaken doet op:

Beste oplossing

Postcode: 02-593

6/10 Chodkiewicza-straat

Stad: Warschau

NIP:5221926106

Het aanbieden van elektronische diensten via de Website

Gebruiker - een natuurlijk persoon voor wie de Beheerder elektronische diensten via de Website levert.

Apparaat - een elektronisch apparaat met software waarmee de Gebruiker toegang heeft tot de Website

Cookies - tekstgegevens die worden verzameld in de vorm van bestanden die op het Apparaat van de Gebruiker worden geplaatst

RODO - Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Persoonsgegevens - informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van de natuurlijke persoon

Verwerking - een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens;

Beperking van verwerking - het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken

Profilering - elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke factoren met betrekking tot een persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot iemands prestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsing te analyseren of te voorspellen

Toestemming - toestemming van de betrokkene: een vrije, specifieke, op informatie berustende en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een duidelijke, bevestigende handeling toestemming geeft voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens

Inbreuk in verband met persoonsgegevens - een inbreuk op de beveiliging die resulteert in een accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave van of niet-geautoriseerde toegang tot doorgestuurde, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens

Pseudonimisering - de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene, zonder gebruikmaking van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie gescheiden wordt bewaard en wordt afgedekt door technische en organisatorische maatregelen die het onmogelijk maken deze informatie toe te schrijven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

Anonimisering - Gegevensanonimisering is een onomkeerbaar proces van gegevensbewerkingen dat "persoonlijke gegevens" vernietigt / overschrijft, waardoor het onmogelijk wordt om een bepaalde record te identificeren of te koppelen aan een specifieke gebruiker of individu.

§2 Functionaris voor gegevensbescherming

Overeenkomstig artikel 37 van de DPA heeft de beheerder geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Neem voor kwesties met betrekking tot gegevensverwerking, inclusief persoonsgegevens, rechtstreeks contact op met de controller.

§3 Soorten cookies

Interne cookies - bestanden die op het Apparaat van de Gebruiker worden geplaatst en gelezen door het datacommunicatiesysteem van de Dienst

Externe Cookies - bestanden die door de ICT-systemen van de Externe Diensten op het Apparaat van de Gebruiker worden geplaatst en gelezen. De scripts van Externe Diensten die Cookies op Apparaten van Gebruikers kunnen plaatsen, zijn opzettelijk op de Website geplaatst door middel van scripts en diensten die op de Website beschikbaar zijn gesteld en geïnstalleerd

Sessiecookies - bestanden die op het Apparaat van de Gebruiker worden geplaatst en gelezen door de Website of Externe Diensten gedurende een enkele sessie van een bepaald Apparaat. Aan het einde van de sessie worden de bestanden verwijderd van het Apparaat van de Gebruiker.

Persistente Cookies - bestanden die door de Website of Externe Diensten op het Apparaat van de Gebruiker worden geplaatst en gelezen totdat ze handmatig worden verwijderd. Cookies worden niet automatisch verwijderd na het einde van de sessie op het Apparaat, tenzij de configuratie van het Gebruikersapparaat is ingesteld om cookies te verwijderen na het einde van de sessie op het Apparaat.

§4 Beveiliging van gegevensopslag

Mechanismen voor het opslaan en lezen van cookies - De mechanismen voor het opslaan, lezen en uitwisselen van gegevens tussen cookies die zijn opgeslagen op het Apparaat van de Gebruiker en de Website worden geïmplementeerd via de ingebouwde mechanismen van internetbrowsers en staan niet toe dat andere gegevens worden opgehaald van het Apparaat van de Gebruiker of van andere websites die door de Gebruiker worden bezocht, met inbegrip van persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie. De overdracht van virussen, Trojaanse paarden en andere wormen naar het Apparaat van de Gebruiker is ook praktisch onmogelijk.

Interne cookies - de cookies die door de Beheerder worden gebruikt zijn veilig voor de Apparaten van de Gebruikers en bevatten geen scripts, inhoud of informatie die de veiligheid van persoonlijke gegevens of de veiligheid van het door de Gebruiker gebruikte Apparaat in gevaar kunnen brengen.

Externe cookies - De beheerder stelt alles in het werk om servicepartners te verifiëren en selecteren in het kader van de veiligheid van de gebruiker. De Beheerder selecteert bekende, grote partners met wereldwijd publiek vertrouwen voor samenwerking. De Beheerder heeft echter geen volledige controle over de inhoud van cookies van externe partners. De Beheerder is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van cookies, hun inhoud en hun gebruik door de in de service geïnstalleerde Scripts, die afkomstig zijn van externe services in overeenstemming met de licentie, voor zover de wet dat toestaat. De lijst met partners is verderop in het Privacybeleid te vinden.

Controle over cookies

De gebruiker kan op elk moment zelfstandig de instellingen wijzigen voor het opslaan, verwijderen en benaderen van gegevens die door elke website in cookies zijn opgeslagen

Informatie over het uitschakelen van cookies in de populairste computerbrowsers is beschikbaar op: hoe cookies uitschakelen of bij een van de aangewezen providers:

Cookies beheren in de Chrome-browser

Cookies beheren in de Opera-browser

Cookies beheren in de FireFox-browser

Cookies beheren in de Edge-browser

Cookies beheren in de Safari-browser

Cookies beheren in Internet Explorer 11

De Gebruiker kan op elk moment alle cookies verwijderen die tot op heden zijn opgeslagen met behulp van de tools van het Apparaat van de Gebruiker waarmee de Gebruiker toegang heeft tot de diensten van de Website.

Bedreigingen van de kant van de Gebruiker - De Beheerder gebruikt alle mogelijke technische maatregelen om de veiligheid van de in cookies geplaatste gegevens te garanderen. Er moet echter worden opgemerkt dat het waarborgen van de veiligheid van deze gegevens afhankelijk is van beide partijen, inclusief de activiteit van de Gebruiker. De Beheerder is niet verantwoordelijk voor het onderscheppen van deze gegevens, het zich voordoen als of verwijderen van de sessie van de Gebruiker als gevolg van bewuste of onbewuste activiteit van de Gebruiker, virussen, Trojaanse paarden en andere spyware waarmee het Apparaat van de Gebruiker besmet kan zijn of is geweest. Om zich tegen deze bedreigingen te beschermen, moeten Gebruikers zich houden aan de regels voor het gebruik van internet.

Opslag van persoonlijke gegevens - De Beheerder zorgt ervoor dat hij alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de verwerkte persoonlijke gegevens die vrijwillig door de Gebruikers zijn ingevoerd, veilig zijn, dat de toegang ertoe beperkt is en wordt uitgevoerd in overeenstemming met hun doel en de doeleinden van de verwerking. De Beheerder zorgt er ook voor dat hij alles in het werk stelt om de gegevens die hij bewaart te beveiligen tegen verlies, door passende fysieke en organisatorische waarborgen toe te passen.

Opslag van wachtwoorden - De Beheerder verklaart dat wachtwoorden versleuteld worden opgeslagen met behulp van de nieuwste standaarden en richtlijnen op dit gebied. Het is vrijwel onmogelijk om accountwachtwoorden die op de Website worden verstrekt te ontsleutelen.

§5 Doeleinden waarvoor cookies worden gebruikt

De toegang tot de service verbeteren en vergemakkelijken

Personalisatie van de service voor gebruikers

Aanmelden bij de service inschakelen

Marketing, Remarketing op externe sites

Advertentieservices

Filiaaldiensten

Statistieken bijhouden (gebruikers, aantal bezoeken, soorten apparaten, koppelingen, enz.)

Multimediadiensten

Diensten voor de gemeenschap

§6 Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens die vrijwillig door Gebruikers zijn verstrekt, worden verwerkt voor een van de volgende doeleinden:

Implementatie van elektronische diensten:

Diensten voor de registratie en het onderhoud van uw account op de Website en de bijbehorende functionaliteiten

Nieuwsbriefdiensten (inclusief het verzenden van reclamecontent met toestemming)

Diensten voor het becommentariëren / liken van berichten op de Website zonder te registreren

Diensten voor het delen van informatie over inhoud die op de Website is geplaatst op sociale netwerken of andere websites.

Communicatie van de Beheerder met de Gebruikers over zaken met betrekking tot de Dienst en gegevensbescherming

Om het legitieme belang van de beheerder te waarborgen

Gegevens over Gebruikers die anoniem en automatisch worden verzameld, worden verwerkt voor een van de volgende doeleinden:

Statistieken bijhouden

Remarketing

Advertenties weergeven die zijn afgestemd op de voorkeuren van gebruikers

Werking van affiliate programma's

Om het legitieme belang van de beheerder te waarborgen

§7 Cookies van externe diensten

De Beheerder maakt gebruik van javascript en webcomponenten van partners op de Website, die hun eigen cookies op het Apparaat van de Gebruiker kunnen plaatsen. Houd er rekening mee dat u zelf in uw browserinstellingen kunt bepalen welke cookies door welke websites mogen worden gebruikt. Hieronder vindt u een lijst van de partners of hun diensten die op de Website zijn geïmplementeerd en die cookies kunnen plaatsen:

Multimediadiensten:

YouTube

Gemeenschap/verbonden diensten:

(Registratie, Inloggen, delen van inhoud, communicatie, enz.)

Facebook

Google+

Nieuwsbriefdiensten:

Freshmail

Antwoord krijgen

Statistieken bijhouden:

Google Analytics

HotJar

De diensten van derden vallen buiten de controle van de Beheerder. Deze entiteiten kunnen te allen tijde hun servicevoorwaarden, privacybeleid, doel van gegevensverwerking en gebruik van cookies wijzigen.

§8 Soorten verzamelde gegevens

De Website verzamelt gegevens over Gebruikers. Een deel van de gegevens wordt automatisch en anoniem verzameld, en een deel van de gegevens zijn persoonlijke gegevens die gebruikers vrijwillig verstrekken wanneer ze zich aanmelden voor bepaalde diensten die door de Website worden aangeboden.

Automatisch verzamelde anonieme gegevens:

IP-adres

Type browser

Schermresolutie

Locatie bij benadering

Openbare subpagina's van de website

Tijd doorgebracht op de relevante subpagina van de website

Type besturingssysteem

Adres van vorige subpagina

Adres

Taal browser

Snelheid internetverbinding

Internetprovider

Gebruikersgedrag vastleggen met HotJar met anonimisering van gegevens

Gegevens verzameld tijdens de registratie:

Voornaam / achternaam / bijnaam

Inloggen

E-mailadres

Adres van verblijfplaats

Telefoonnummer

IP-adres (automatisch verzameld)

BTW-nummer

REGON nummer

Andere gewone gegevens

Gegevens die worden verzameld wanneer u zich abonneert op de nieuwsbriefservice

Voornaam / achternaam / bijnaam

E-mailadres

IP-adres (automatisch verzameld)

Verzamelde gegevens bij het toevoegen van een opmerking

Naam / bijnaam

E-mailadres

IP-adres (automatisch verzameld)

Sommige gegevens (zonder identificerende informatie) kunnen worden opgeslagen in cookies. Een deel van de gegevens (zonder identificerende informatie) kan worden doorgegeven aan een statistische dienstverlener.

§9 Toegang tot persoonsgegevens door derden

In principe is de Beheerder de enige ontvanger van de persoonlijke gegevens die door Gebruikers worden verstrekt. De gegevens die worden verzameld als onderdeel van de geleverde diensten worden niet overgedragen of doorverkocht aan derden.

Toegang tot de gegevens (meestal op basis van een gegevensverwerkingsovereenkomst) kan worden verleend aan entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de infrastructuur en de diensten die nodig zijn om de dienst te verlenen, d.w.z:

Hostingbedrijven die hosting- of aanverwante diensten verlenen aan de Beheerder

Bedrijven die bemiddelen bij online betaling voor goederen of diensten die op de Website worden aangeboden (in het geval van een aankooptransactie op de Website)

Bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de boekhouding van de Beheerder (in het geval van aankooptransacties op de Website)

Bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de levering van fysieke producten aan de Gebruiker (post-/koeriersdiensten in geval van een aankooptransactie op de Website)

Vertrouwen in de verwerking van persoonsgegevens - Nieuwsbrief

Voor het aanbieden van de nieuwsbriefdienst maakt de beheerder gebruik van de diensten van een externe dienstverlener - Freshmail en Get Response . De gegevens die zijn ingevoerd in het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt in de externe service van deze serviceprovider.

Houd er rekening mee dat de aangewezen partner het aangegeven privacybeleid kan wijzigen zonder toestemming van de Beheerder.

Het toevertrouwen van de verwerking van persoonlijke gegevens - Hosting, VPS of Dedicated Server Services

Voor het uitvoeren van de dienst maakt de beheerder gebruik van de diensten van een externe provider van hosting, VPS of Dedicated Servers - cyber_Folks S.A.. Alle gegevens die op de website worden verzameld en verwerkt, worden opgeslagen en verwerkt op de infrastructuur van de serviceprovider in Polen. Er is een mogelijkheid van toegang tot gegevens als gevolg van onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door het personeel van de dienstverlener. De toegang tot dergelijke gegevens wordt geregeld in een overeenkomst tussen de beheerder en de serviceprovider.

Gegevensverwerking bij online betalingen

In het geval van online betalingsverwerking worden alle betalingsgegevens rechtstreeks door de Gebruiker doorgegeven aan de entiteit die de betaling verwerkt - Privacybeleid van mElements S.A. De geselecteerde gegevens die nodig zijn om de transactie te voltooien, worden vervolgens door deze entiteit doorgegeven aan de Beheerder. De overdracht van gegevens wordt geregeld in de overeenkomst tussen de beheerder en de dienstverlener.

Overdracht van persoonlijke gegevens - Accountingdiensten

Bij het afsluiten van een transactie wordt een deel van de persoonsgegevens van personen of de gegevens van personen die bedrijfsactiviteiten uitvoeren, overgedragen aan de entiteit die boekhoudkundige diensten verleent aan de beheerder, IFIRMA SA. De overdracht van deze gegevens wordt geregeld door de wet .... en de overeenkomst tussen de beheerder en de dienstverlener.

Overdracht van persoonlijke gegevens - Koeriersdiensten

In het geval van een transactie waarbij het voorwerp van de transactie per post of koerier moet worden overgedragen, wordt een deel van de persoonsgegevens van natuurlijke personen of gegevens van natuurlijke personen die een zakelijke activiteit uitvoeren, overgedragen aan de door de Gebruiker gekozen entiteit die namens de Beheerder post-/koeriersdiensten levert. De overdracht van deze gegevens wordt geregeld in het contract tussen de Beheerder en de Dienstverlener.

§10 Verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens die vrijwillig door Gebruikers zijn verstrekt:

Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Unie, tenzij ze zijn gepubliceerd als gevolg van een individuele actie van de Gebruiker (bijv. het plaatsen van een opmerking of inzending), waardoor de gegevens beschikbaar zijn voor elke bezoeker van de website.

Persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming (profilering).

Persoonlijke gegevens worden niet doorverkocht aan derden.

Anonieme gegevens (geen persoonlijke gegevens) die automatisch worden verzameld:

Anonieme gegevens (geen persoonlijke gegevens) worden doorgegeven buiten de Europese Unie.

Anonieme gegevens (zonder persoonsgegevens) kunnen worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming (profilering).

Het opstellen van profielen op basis van anonieme gegevens (zonder persoonsgegevens) heeft geen rechtsgevolgen of heeft geen wezenlijke gevolgen voor de persoon op wie de geautomatiseerde besluitvorming betrekking heeft.

Anonieme gegevens (zonder persoonlijke gegevens) worden niet doorverkocht aan derden.

§11 Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

De Service verzamelt en verwerkt de gegevens van Gebruikers op basis van:

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

artikel 6, lid 1, onder a)

de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden

artikel 6, lid 1, onder b)

de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen

artikel 6, lid 1, onder f)

de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde

Wet van 10 mei 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Staatsblad 2018, punt 1000)

Wet van 16 juli 2004. Telecommunicatiewet (Staatsblad 2004, nr. 171, punt 1800)

Wet van 4 februari 1994 inzake auteursrecht en naburige rechten (Staatsblad 1994, nr. 24, punt 83)

§12 Periode voor de verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens die vrijwillig door Gebruikers zijn verstrekt:

Als algemene regel geldt dat de aangegeven persoonsgegevens alleen worden bewaard voor de duur van de levering van de Dienst binnen de Dienst door de Beheerder. Ze worden verwijderd of geanonimiseerd tot 30 dagen na beëindiging van de dienst (bijv. verwijderen van een geregistreerde gebruikersaccount, afmelden voor de nieuwsbrieflijst, etc.)

Uitzondering hierop is de situatie waarin het veiligstellen van legitieme doeleinden voor verdere verwerking van dergelijke gegevens door de Beheerder vereist is. In een dergelijke situatie zal de Beheerder de aangegeven gegevens bewaren vanaf het moment van het verzoek van de Gebruiker om deze te verwijderen, niet langer dan voor een periode van 3 jaar in het geval van overtreding of vermoedelijke overtreding van de bepalingen van de Servicevoorwaarden door de Gebruiker

Anonieme gegevens (geen persoonlijke gegevens) die automatisch worden verzameld:

Anonieme statistische gegevens, die geen persoonsgegevens zijn, worden door de Beheerder voor onbepaalde tijd opgeslagen ten behoeve van service statistieken

§13 Rechten van gebruikers met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

De Service verzamelt en verwerkt de gegevens van Gebruikers op basis van:

Recht op toegang tot persoonlijke gegevens

Gebruikers hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens, uitgeoefend op verzoek aan de Beheerder

Recht op rectificatie van persoonlijke gegevens

Gebruikers hebben het recht om de Beheerder te verzoeken om onmiddellijke rectificatie van persoonsgegevens die onjuist zijn en/of de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, uit te voeren op verzoek ingediend bij de Beheerder

Recht op het wissen van persoonlijke gegevens

De Gebruikers hebben het recht om van de Beheerder de onmiddellijke verwijdering van hun persoonlijke gegevens te eisen, uit te voeren op verzoek ingediend bij de BeheerderIn het geval van gebruikersaccounts bestaat de verwijdering van gegevens uit het anonimiseren van gegevens waarmee de Gebruiker kan worden geïdentificeerd. De Beheerder behoudt zich het recht voor om de uitvoering van een verzoek tot verwijdering van gegevens op te schorten om het legitieme belang van de Beheerder te beschermen (bijv. wanneer de Gebruiker een overtreding van de Gebruiksvoorwaarden heeft begaan of de gegevens zijn verkregen als gevolg van gevoerde correspondentie).

In het geval van de nieuwsbriefdienst heeft de gebruiker de mogelijkheid om zijn/haar persoonlijke gegevens zelf te verwijderen via de link in elke verzonden e-mail.

Recht om de verwerking van persoonlijke gegevens te beperken

Gebruikers hebben het recht om de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken in de gevallen die worden genoemd in artikel 18 van de RODO, onder andere om de juistheid van hun persoonsgegevens in twijfel te trekken

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruikers hebben het recht om van de Beheerder persoonlijke gegevens over hen te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt machineleesbaar formaat, uitgevoerd op verzoek aan de Beheerder

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens

Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens in de gevallen die worden genoemd in artikel 21 van de RODO

Recht van actie

Gebruikers hebben het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

§14 Contact met de beheerder

U kunt op een van de volgende manieren contact opnemen met de beheerder

Contactformulier - beschikbaar op: /contact

§15 Servicevereisten

Het beperken van de opslag van en toegang tot Cookies op het Apparaat van de Gebruiker kan leiden tot het niet goed functioneren van bepaalde functies van de Website.

De Beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor slecht functionerende functies van de Website als de Gebruiker het opslaan en lezen van cookies op enigerlei wijze beperkt.

§16 Externe links

De Dienst - artikelen, berichten, inzendingen of opmerkingen van Gebruikers kunnen links bevatten naar externe sites waarmee de Eigenaar van de Dienst niet samenwerkt. Deze links, evenals de sites of bestanden die eronder worden aangegeven, kunnen gevaarlijk zijn voor uw Apparaat of een bedreiging vormen voor de veiligheid van uw gegevens. De Beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud die zich buiten de Service bevindt.

§17 Wijzigingen in het privacybeleid

De Beheerder behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen zonder de Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen met betrekking tot het gebruik en de toepassing van geanonimiseerde gegevens of het gebruik van cookies.

De Beheerder behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens, waarvan hij Gebruikers met een gebruikersaccount of die geabonneerd zijn op de nieuwsbriefdienst binnen 7 dagen na de wijziging per e-mail op de hoogte zal stellen. Het blijven gebruiken van de diensten houdt in dat de Gebruiker de wijzigingen in het Privacybeleid heeft gelezen en accepteert. In het geval dat de Gebruiker niet akkoord gaat met de aangebrachte wijzigingen, is hij/zij verplicht om zijn/haar account van de Dienst te verwijderen of zich af te melden voor de nieuwsbriefdienst.

Alle wijzigingen in het Privacybeleid zullen op deze subpagina van de Website worden gepubliceerd.

De ingevoerde wijzigingen treden in werking bij de bekendmaking ervan.