Reglement

Algemene voorwaarden van de mushlove.pl internetwinkel

De mushlove.nl online shop loopt:

Beste oplossing

Postcode: 02-593

6/10 Chodkiewicza-straat

Stad: Warschau

NIP:5221926106

§1 DEFINITIES

KLANT - een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, en in gevallen voorzien door algemeen toepasselijke wetgeving ook een natuurlijke persoon met beperkte rechtsbevoegdheid, die een Verkoopovereenkomst heeft gesloten of van plan is te sluiten met de Verkoper.

REGISTRATIEFORMULIER - een formulier dat beschikbaar is op de website van de winkel om een account aan te maken.

BESTELFORMULIER - een elektronische dienst, een interactief formulier dat beschikbaar is op de website van de winkel en waarmee een Bestelling kan worden geplaatst, met name door Producten toe te voegen aan een elektronisch winkelwagentje en de voorwaarden van de Verkoopovereenkomst te specificeren, inclusief de wijze van levering en betaling.

ACCOUNT - Elektronische dienst, een reeks middelen in het datacommunicatiesysteem van de winkel, gemarkeerd met een e-mailadres en een wachtwoord verstrekt door de Klant, waarin de door de Klant verstrekte gegevens en informatie over Bestellingen die door hem/haar in de winkel zijn geplaatst, worden opgeslagen.

NEWSLETTER - Elektronische dienst, een elektronische distributiedienst van mushlove.pl via e-mail, die alle klanten die er gebruik van maken in staat stelt om automatisch van de dienstverlener de cyclische inhoud van opeenvolgende edities van een nieuwsbrief te ontvangen met informatie over Producten, nieuws en promoties.

PRODUCT - een roerend artikel dat beschikbaar is in de winkel en dat het onderwerp is van een Verkoopovereenkomst tussen de Klant en mushlove.pl

BESTELLING - De intentieverklaring van de Klant die via het Bestelformulier wordt gemaakt en rechtstreeks gericht is op het sluiten van een Koopovereenkomst voor een Product uit de online shop.

REGLEMENT - dit reglement van de Online Shop.

INTERNET WINKEL - mushlove.pl online winkel beschikbaar op het volgende internetadres: www.mushlove.pl

KOOPOVEREENKOMST - een koopovereenkomst van een Product gesloten of aangegaan tussen de Klant en mushlove.pl Internet Shop

CIVIL CODE - de Civil Code Act van 23 april 1964 (Journal of Laws 1964 no. 16, item 93, zoals gewijzigd).

CONSUMER RIGHTS ACT, ACT - Wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten (Staatsblad 2014, punt 827, zoals gewijzigd) § AANKOOPPROCES

§2 HET INKOOPPROCES

De klant kan de goederen kopen via de website mushlove.pl. Hiertoe dient de klant de individuele goederen toe te voegen aan het "winkelmandje" en vervolgens zijn/haar keuze te bevestigen door te klikken op de desbetreffende optie die beschikbaar is op de mushlove.pl website.

Op de website www.mushlove.pl is het mogelijk om aankopen te doen als geregistreerde klant of als gast. Als de Klant zich heeft geregistreerd bij de online shop, wordt de bestelling geplaatst door in te loggen op mushlove.nl, de goederen toe te voegen aan het winkelmandje en de bestelling te bevestigen. Als de Klant zich niet heeft geregistreerd bij de online shop, bestaat de voorwaarde voor het plaatsen van een bestelling uit het toevoegen van de goederen aan het winkelmandje, het invullen van het bestelformulier met alle vereiste gegevens die nodig zijn voor de verzending van de goederen en het uitvoeren van andere technische handelingen op basis van berichten of informatie die aan de Klant wordt getoond.

Na bevestiging van de lijst met geselecteerde Goederen dient de Klant:

a. de leveringsmethode specificeren

b. de betalingswijze specificeren

c. de geldigheid van de gegevens die zijn verstrekt tijdens de registratie bevestigen, evenals de totale prijs van de Goederen (leveringskosten) door te klikken op de knop "bestellen met betalingsverplichting".

Het uitvoeren van de handelingen waarnaar wordt verwezen in artikel 3(c) staat gelijk aan het aanbod van de Klant om een koopcontract af te sluiten voor de goederen die in het winkelwagentje zijn geplaatst, tegen de prijzen die door het systeem worden weergegeven, de leveringskosten die worden vermeld, enz.

Het indienen van een aanbod tot het sluiten van een verkoopovereenkomst staat niet gelijk met de aanvaarding ervan. De winkel behoudt zich het recht voor om de uitvoering van een bestelling te weigeren om gewichtige redenen waarvan hij de klant onmiddellijk op de hoogte zal brengen, in het bijzonder wanneer het om redenen buiten de wil van de winkel onmogelijk of aanzienlijk bemoeilijkt blijkt om het contract uit te voeren in overeenstemming met het voorgelegde aanbod tot het sluiten van een verkoopovereenkomst.

Zodra de Klant een aanbod heeft gedaan in overeenstemming met artikel 3 c, wordt per e-mail een bericht naar de Klant gestuurd naar het adres dat de Klant tijdens de registratie of het bestelproces heeft opgegeven, met een schriftelijke bevestiging van de voorwaarden van het gedane aanbod (bestelling).

De koopovereenkomst tussen de klant en mushlove.pl komt tot stand wanneer de winkel een eerder ontvangen aanbod (bestelling) accepteert - in de vorm van een bericht dat per e-mail wordt verzonden naar het adres dat is opgegeven tijdens de registratie van de gebruikersaccount van de online winkel.

Het kweken van psilocybine paddenstoelen is illegaal in Polen, op https://mushlove.pl kunnen ze alleen gekocht worden voor wetenschappelijke doeleinden.

Alle materiaal en informatie gepubliceerd op de mushlove.nl website is alleen voor educatieve en informatieve doeleinden

§3 PRIJS

De prijzen op de website worden weergegeven in Poolse zloty (PLN) of in euro's (EUR).

De prijzen op de website zijn brutoprijzen.

Verzendkosten moeten worden opgeteld bij de prijs van de Goederen, waarvan de hoogte afhangt van de gekozen plaats en vorm van levering.

De prijs die op de website wordt getoond op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, is de definitieve prijs die bindend is voor de Klant. Zodra de bestelling is geplaatst, wordt de prijs van de bestelde goederen niet meer gewijzigd, ongeacht prijswijzigingen die door de Winkel worden doorgevoerd of promotie- of verkoopacties die worden gelanceerd.

mushlove.pl behoudt zich het recht voor om prijzen van goederen in de online shop te wijzigen, nieuwe goederen te koop aan te bieden, promotiecampagnes op de websites van de shop uit te voeren en te annuleren, of wijzigingen aan te brengen in overeenstemming met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en andere wettelijke voorschriften.

§4 BETALING

De winkel staat de volgende betaalmethoden toe: a. betaling op de bankrekening van de winkel b. elektronische betaling PayU

De klant moet de gekozen betaalmethode aangeven op het bestelformulier.

Met de PayU.pl-service kunt u betalen met een creditcard of via een snelle online overboeking. Door deze betalingsoptie te kiezen, wordt de klant automatisch doorgestuurd naar het PayU.pl-systeem. Bij een betaling via internetoverschrijving moet u na het selecteren van uw bank inloggen met de toegangsgegevens van uw internetbankieren en de betaling bevestigen.

Betaling per bankoverschrijving geschiedt op prepaid basis (als vooruitbetaling) op rekeningnummer: 07 1160 2202 0000 0002 3290 2043

. De klant ontvangt ook de bankrekeninggegevens en de titel van de overschrijving (ordernummer) in de e-mail ter bevestiging van de bestelling

In het geval van betaling via PayU.pl, moet de betaling worden uitgevoerd op het moment van het plaatsen van de bestelling, en in het geval van betaling per bankoverschrijving - binnen 7 werkdagen na ontvangst van het bericht ter bevestiging van de bestelling.

De kosten van transacties via PayU.pl worden gedekt door de winkel.

Indien de Klant meer dan 7 werkdagen na het plaatsen van de bestelling in gebreke blijft met de betaling, heeft de Winkel het recht om zich terug te trekken uit de koopovereenkomst.

§5 LEVERING

mushlove.pl zal de bestelling van de klant uitvoeren zodra de betaling voor de goederen is gecrediteerd via kennisgeving van het betalingssysteem (in het geval van het PayU.pl systeem).

In het geval van een betaling rechtstreeks op een bankrekening, wordt de bestelling verwerkt (verzonden) tot zeven werkdagen na de dag waarop de betaling is bijgeschreven op de rekening van de Winkel.

De wijze van levering en het adres waar de levering zal plaatsvinden, moeten door de Klant worden opgegeven op het bestelformulier.

Mogelijke leveringsmethoden binnen Polen zijn:

a. InPost pakketautomaten

b. InPost koeriersdienst

De winkel verzendt geen zendingen naar andere landen dan Polen.

De leveringskosten zijn afhankelijk van de gekozen leveringswijze en de plaats van verzending. De klant wordt op de hoogte gesteld van de leveringskosten van de betreffende Goederen voordat de bestelling wordt geplaatst

De levertijd van een bestelling is de som van de transfertijd van de zending naar de leverancier en de levertijd van de zending door de leverancier. De winkel verbindt zich ertoe de Goederen binnen maximum 7 dagen na ontvangst van de betaling aan de leverancier te overhandigen.

Als de levering van de goederen om technische of logistieke redenen in verschillende fasen plaatsvindt, wordt de klant slechts één keer voor de levering aangerekend.

§6 RUILEN, RETOURNEREN, KLACHTEN

Een klant die een aankoop doet als consument (d.w.z. als natuurlijk persoon die goederen koopt voor niet-zakelijke doeleinden) en die een overeenkomst op afstand heeft gesloten via mushlove.pl, kan die overeenkomst zonder opgave van redenen herroepen door een schriftelijke verklaring in die zin binnen veertien dagen na de dag waarop de goederen die het onderwerp van die overeenkomst vormen aan hem zijn overhandigd, met inachtneming van lid 5 en lid 9.

In het geval van een contract dat meerdere artikelen omvat die afzonderlijk, in gedeelten of in delen worden geleverd - verstrijkt de herroepingstermijn veertien dagen nadat de Klant de laatste van de artikelen in bezit heeft genomen.

Om de in de leden 1 en 2 bedoelde termijnen na te leven, volstaat het de kennisgeving van herroeping naar de winkel te sturen vóór het verstrijken van de termijn.

De herroeping van de verkoopovereenkomst van de Goederen gebeurt door middel van een ondubbelzinnige verklaring van de Klant aan de winkel. Deze verklaring kan op een formulier worden opgesteld, maar is niet verplicht.

De winkel accepteert geen retourzendingen van bederfelijke goederen en goederen die speciale aandacht vereisen om hygiënische redenen (in het bijzonder mycelium, sporen).

In het geval van terugtrekking uit het verkoopcontract van Goederen door de Klant:

a. De klant zendt de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij de overeenkomst heeft herroepen terug aan mushlove.nl. Aan de termijn is voldaan als de klant de goederen terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen. De directe kosten voor het terugzenden van de Goederen zijn voor rekening van de Klant.

b. mushlove.pl zal alle betalingen die zij van de Klant heeft ontvangen, met uitzondering van de kosten voor levering van de Goederen, onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na ontvangst van de Goederen van de Klant of het bewijs van retourzending aan de Klant terugbetalen

c. mushlove.pl zal de klant vergoeden voor de kosten van levering van de goederen gelijk aan de goedkoopste methode van levering

d. mushlove.nl zal de betaling terugstorten met hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders overeenkomt. In ieder geval zijn aan deze terugbetaling voor de Klant geen kosten verbonden.

mushlove.nl kan de terugbetaling inhouden totdat zij de goederen heeft ontvangen of totdat zij de winkel een bewijs van terugzending heeft verstrekt, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet.

De klant is aansprakelijk voor elke waardevermindering van de Goederen die het gevolg is van het gebruik van de Goederen op een andere manier dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen vast te stellen.

Het hier bedoelde herroepingsrecht is niet van toepassing op de Klant met betrekking tot de overeenkomsten vermeld in artikel 38 van de wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten (Staatsblad van 2014, punt 827), met inbegrip van overeenkomsten waarbij het voorwerp van de prestatie een niet-geprefabriceerd artikel is, dat is vervaardigd volgens de specificatie van de consument of dat dient om aan zijn geïndividualiseerde behoeften te voldoen.

De winkel is verplicht om de klant goederen zonder gebreken te leveren.

De winkel is aansprakelijk tegenover de klant als de verkochte goederen een fysiek of juridisch defect vertonen (garantie voor defecten).

Als de Klant gebruik maakt van zijn/haar recht op reclamatie, kan hij/zij een klachtenformulier invullen en dit samen met de Goederen waarover wordt geklaagd en, indien mogelijk, met het aankoopbewijs terugsturen naar het adres:

Na verzending accepteren wij geen retourzendingen van Growkit en vloeibare kweekproducten vanwege de aard van het product (bederfelijk product) - Art. 38(4) van de Wet Consumentenrechten van 30 mei 2014

In het klachtenformulier geeft de klant onder andere aan wat zijn of haar verwachtingen zijn ten aanzien van de wijze waarop aan de verplichtingen van mushlove.nl zal worden voldaan

Mogelijke manieren om een klacht te behandelen zijn:

a. de Goederen vervangen door nieuwe,

b. prijsverlaging,

c. terugtrekking uit het contract

De tijd die nodig is om een klacht te verwerken, inclusief kennisgeving aan de klant, is 14 dagen vanaf het moment dat de klacht is ingediend. In het geval van reparatie kan de tijd langer zijn, afhankelijk van het type non-conformiteit dat is gemeld.

De gronden voor klachten kunnen met name zijn: de levering van andere Goederen dan de bestelde, onjuiste afronding van de bestelling of de levering van het verkeerde aantal Goederen.

Als de klacht wordt opgelost in het voordeel van de klant, worden de kosten van vervanging of reparatie van de goederen gedragen door mushlove.pl

In het geval van een vordering tot terugbetaling ten gunste van de Klant, zal de terugbetaling worden verricht met hetzelfde betaalmiddel dat de Klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders overeenkomt. In elk geval zijn er voor de Klant geen kosten verbonden aan deze terugbetaling.

Indien de klacht in het voordeel van de klant wordt opgelost, vergoedt mushlove.nl tevens de kosten van bezorging van de goederen gedurende het klachttraject gelijk aan de goedkoopste wijze van bezorging.

Wanneer een klacht niet in overeenstemming met de wensen van de Klant wordt afgehandeld, heeft de Klant het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de klacht.

mushlove.pl informeert de Klant die een Consument is over de mogelijkheid om gebruik te maken van buitengerechtelijke procedures voor de behandeling van klachten en het indienen van claims. De regels voor toegang tot deze procedures zijn beschikbaar in de kantoren of op de websites van entiteiten die gerechtigd zijn tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit kunnen met name consumentenombudsmannen zijn of handelsinspecties van het woiwodschap, waarvan de lijst beschikbaar is op de website van het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming op https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

De winkel laat weten dat een platform voor onlinegeschillenbeslechting tussen consumenten en ondernemers op EU-niveau (ODR-platform) beschikbaar is op https://ec.europa.eu/consumers/odr/.