Pravidlá

Obchodné podmienky internetového obchodu mushlove.pl

Internetový obchod mushlove.co.uk funguje:

Najlepšie riešenie

PSČ: 02-593

ulica Chodkiewicza 6/10

Mesto: Varšava

NIP:5221926106

§1 DEFINÍCIE

ZÁKAZNÍK - fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi aj fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá uzavrela alebo má v úmysle uzavrieť s Predávajúcim Kúpnu zmluvu.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR - formulár na vytvorenie účtu, ktorý je k dispozícii na webovej stránke obchodu.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR - elektronická služba, interaktívny formulár dostupný na webovej stránke obchodu, ktorý umožňuje uskutočnenie Objednávky, najmä pridaním Produktov do elektronického nákupného košíka a uvedením podmienok Kúpnej zmluvy vrátane spôsobu doručenia a platby.

ÚČET - elektronická služba, súbor prostriedkov v systéme dátovej komunikácie obchodu, označený e-mailovou adresou a heslom poskytnutým zákazníkom, v ktorom sú uložené údaje poskytnuté zákazníkom a informácie o objednávkach, ktoré zákazník v obchode zadal.

NEWSLETTER - elektronická služba, elektronická distribučná služba poskytovaná spoločnosťou mushlove.pl prostredníctvom e-mailu, ktorá umožňuje všetkým zákazníkom, ktorí ju využívajú, automaticky dostávať od poskytovateľa služieb cyklický obsah po sebe nasledujúcich vydaní informačného bulletinu obsahujúceho informácie o produktoch, novinkách a akciách.

VÝROBOK - hnuteľná vec dostupná v obchode, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a mushlove.pl

OBJEDNÁVKA - prejav vôle zákazníka urobený prostredníctvom objednávkového formulára a zameraný priamo na uzavretie kúpnej zmluvy na výrobok z internetového obchodu.

PREDPISY - tieto predpisy internetového obchodu.

INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod mushlove.pl je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.mushlove.pl

PREDAJNÁ ZMLUVA - zmluva o predaji výrobku uzatvorená alebo uzavretá medzi zákazníkom a internetovým obchodom mushlove.pl

OBČIANSKY ZÁKONNÍK - zákon o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov 1964 č. 16, položka 93 v znení neskorších predpisov).

ZÁKON O PRÁVACH SPOTREBITEĽOV, ZÁKON - Zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov (Zbierka zákonov 2014, položka 827 v znení neskorších predpisov) § NÁKUPNÝ PROCES

§2 NÁKUPNÝ PROCES

Zákazník môže zakúpiť Tovar prostredníctvom webovej stránky mushlove.pl. Na tento účel by mal Zákazník pridať jednotlivé Tovary do "nákupného košíka" a následne potvrdiť svoj výber kliknutím na príslušnú možnosť dostupnú na webovej stránke mushlove.pl.

Na webovej stránke www.mushlove.pl je možné nakupovať ako registrovaný zákazník alebo ako hosť. Ak sa Zákazník zaregistroval v internetovom obchode, objednávku uskutoční prihlásením sa na stránke mushlove.co.uk, pridaním tovaru do košíka a potvrdením objednávky. Ak Zákazník nie je registrovaný v internetovom obchode, podmienkou pre uskutočnenie objednávky je pridanie Tovaru do košíka, vyplnenie Objednávkového formulára so všetkými požadovanými údajmi potrebnými pre odoslanie Tovaru a vykonanie ďalších technických úkonov na základe správ alebo informácií zobrazených Zákazníkovi.

Po potvrdení zoznamu vybraného Tovaru by mal Zákazník:

a. uviesť spôsob doručenia

b. uviesť spôsob platby

c. potvrdiť platnosť údajov uvedených pri registrácii, ako aj celkovú cenu Tovaru (náklady na dodanie) kliknutím na tlačidlo "objednávka s povinnosťou platby".

Vykonanie úkonov uvedených v odseku 3 písm. c) sa rovná tomu, že zákazník urobí ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy na tovar vložený do nákupného košíka za ceny zobrazené systémom, uvedené náklady na doručenie atď.

Predloženie ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy sa nerovná jej prijatiu. Obchod si vyhradzuje právo odmietnuť realizáciu objednávky zo závažných dôvodov, o ktorých bezodkladne informuje zákazníka, najmä ak sa z dôvodov nezávislých od vôle obchodu ukáže, že nie je možné alebo je značne sťažené plnenie zmluvy v súlade s predloženým návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy.

Hneď ako zákazník predloží ponuku v súlade s bodom 3 c, zákazníkovi sa zašle e-mailom na adresu, ktorú uviedol počas registrácie alebo procesu objednávky, správa s písomným potvrdením podmienok predloženej ponuky (objednávky).

K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a mushlove.pl dôjde, keď obchod prijme vopred prijatú ponuku (objednávku) - vo forme správy zaslanej e-mailom na adresu uvedenú pri registrácii používateľského účtu v internetovom obchode.

Pestovanie psilocybínových húb je v Poľsku nezákonné, na stránke https://mushlove.pl ich možno kúpiť len na vedecké účely.

Všetky materiály a informácie uverejnené na webovej stránke mushlove.co.uk slúžia len na vzdelávacie a informačné účely

§3 CENA

Ceny na webovej stránke sú uvedené v poľských zlotých (PLN) alebo v eurách (EUR).

Ceny uvedené na webovej stránke sú ceny brutto.

K cene Tovaru je potrebné pripočítať prepravné náklady, ktorých výška závisí od miesta a formy doručenia.

Cena uvedená na webovej stránke v čase zadania objednávky je konečná a pre zákazníka záväzná. Po odoslaní objednávky sa cena objednaného tovaru nemení bez ohľadu na zmeny cien zavedené Obchodom alebo spustené propagačné či predajné akcie.

mushlove.pl si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru v internetovom obchode, uvádzať do predaja nový tovar, vykonávať a rušiť propagačné akcie na webových stránkach obchodu alebo vykonávať ich zmeny v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a iných právnych predpisov.

§4 PLATBA

Obchod umožňuje tieto spôsoby platby: a. platba na bankový účet obchodu b. elektronická platba PayU

Zákazník by mal v objednávkovom formulári uviesť zvolený spôsob platby.

Služba PayU.pl umožňuje platby kreditnou kartou alebo rýchlym online prevodom. Výberom tejto možnosti platby je zákazník automaticky presmerovaný do systému PayU.pl. Pri platbe internetovým prevodom sa po výbere banky musíte prihlásiť pomocou prístupových údajov do internetového bankovníctva a platbu potvrdiť.

Platba bankovým prevodom sa uskutočňuje na základe preddavku (ako platba vopred) na číslo účtu: 07 1160 2202 0000 0002 3290 2043

. V e-maile s potvrdením objednávky dostane zákazník aj údaje o bankovom účte a názov prevodu (číslo objednávky)

V prípade platby cez PayU.pl je potrebné vykonať platbu v čase zadania objednávky a v prípade platby bankovým prevodom do 7 pracovných dní od prijatia správy potvrdzujúcej objednávku.

Náklady na transakcie uskutočnené prostredníctvom služby PayU.pl hradí obchod.

Ak je zákazník v omeškaní s platbou dlhšie ako 7 pracovných dní od zadania objednávky, obchod má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

§5 DOPRAVA

mushlove.pl vykoná objednávku zákazníka hneď po pripísaní platby za Tovar prostredníctvom oznámenia z platobného systému (v prípade systému PayU.pl).

V prípade platby priamo na bankový účet bude objednávka spracovaná (odoslaná) do siedmich pracovných dní odo dňa pripísania platby na účet obchodu.

Spôsob doručenia a adresu, na ktorú bude tovar doručený, by mal zákazník uviesť v objednávkovom formulári.

Možné spôsoby doručenia v rámci Poľska sú:

a. Balíkomaty InPost

b. Kuriérska služba InPost

Obchod neposiela zásielky do iných krajín ako do Poľska.

Náklady na doručenie závisia od zvoleného spôsobu doručenia a miesta odoslania. Zákazník bude informovaný o nákladoch na dodanie príslušného Tovaru pred odoslaním objednávky

Čas dodania objednávky je súčtom času odovzdania zásielky dodávateľovi a času dodania zásielky dodávateľom. Obchod sa zaväzuje odovzdať Tovar dodávateľovi najneskôr do 7 dní od prijatia platby.

Ak sa z technických alebo logistických dôvodov dodanie tovaru uskutoční vo viacerých etapách, zákazník zaplatí za dodanie len raz.

§6 VÝMENY, VRÁTENIE TOVARU, REKLAMÁCIE

Zákazník, ktorý nakupuje ako spotrebiteľ (t. j. ako fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar na nepodnikateľské účely) a ktorý uzavrel zmluvu na diaľku prostredníctvom mushlove.pl, môže od tejto zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu písomným vyhlásením v lehote štrnástich dní odo dňa, keď mu bol odovzdaný tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy, s výhradou ustanovení pododseku 5 a pododseku 9.

V prípade zmluvy zahŕňajúcej viacero položiek, ktoré sa dodávajú samostatne, po častiach alebo po častiach - lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie štrnásť dní po tom, čo zákazník prevzal poslednú z položiek.

Na dodržanie lehôt uvedených v odsekoch 1 a 2 stačí zaslať oznámenie o odstúpení od zmluvy obchodu pred uplynutím lehoty.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy na Tovar sa uskutoční jednoznačným vyhlásením Zákazníka v obchode. Takéto vyhlásenie môže byť urobené na formulári, nie je však povinné.

Obchod neprijíma vrátenie tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý si vyžaduje osobitnú starostlivosť z hygienických dôvodov (najmä mycélium, spóry).

V prípade odstúpenia od zmluvy o predaji Tovaru zo strany Zákazníka:

a. Zákazník je povinný zaslať tovar späť na adresu mushlove.co.uk bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy. Lehota je dodržaná, ak Zákazník odošle Tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša Zákazník.

b. mushlove.pl vráti Zákazníkovi všetky platby prijaté od Zákazníka, s výnimkou nákladov na dodanie Tovaru, bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od prijatia Tovaru od Zákazníka alebo dokladu o jeho vrátení

c. mushlove.pl uhradí zákazníkovi náklady na doručenie tovaru, ktoré zodpovedajú najlacnejšiemu spôsobu doručenia

d. mushlove.co.uk vráti platbu rovnakým platobným prostriedkom, ktorý zákazník použil pri pôvodnej transakcii, pokiaľ zákazník výslovne nesúhlasí s iným spôsobom. V každom prípade Zákazníkovi v súvislosti s týmto vrátením nevzniknú žiadne poplatky.

mushlove.co.uk môže zadržať náhradu, kým nedostane Tovar alebo kým neposkytne obchodu dôkaz o vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

Zákazník zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku používania Tovaru iným spôsobom, ako je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy uvedené v tomto dokumente sa nevzťahuje na zákazníka v súvislosti so zmluvami uvedenými v článku 38 zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov (Zbierka zákonov z roku 2014, položka 827) vrátane zmlúv, v ktorých je predmetom plnenia vec, ktorá nie je zhotovená podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúži na uspokojenie jeho individuálnych potrieb.

Obchod je povinný poskytnúť zákazníkovi tovar bez vád.

Obchod zodpovedá zákazníkovi, ak má predaný tovar fyzickú alebo právnu vadu (záruka za vady).

Ak zákazník uplatní svoje právo na reklamáciu, môže vyplniť reklamačný formulár a zaslať ho spolu s reklamovaným Tovarom a podľa možnosti aj s dokladom o kúpe späť na adresu:

Po odoslaní neakceptujeme vrátenie produktov Growkit a tekutých kultúr vzhľadom na povahu výrobku (výrobok podliehajúci skaze) - článok 38 ods. 4 zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014

Vo formulári sťažnosti zákazník okrem iného uvedie svoje očakávania, ako budú splnené záväzky spoločnosti mushlove.co.uk

Možné spôsoby riešenia sťažnosti sú:

a. výmena tovaru za nový,

b. zníženie ceny,

c. odstúpenie od zmluvy

Čas potrebný na vybavenie sťažnosti vrátane oznámenia zákazníkovi je 14 dní od podania sťažnosti. V prípade opravy môže byť tento čas dlhší v závislosti od typu nahlásenej nezhody.

Dôvodom reklamácie môže byť najmä dodanie iného Tovaru, ako bol objednaný, nesprávne vyplnenie objednávky alebo dodanie nesprávneho počtu Tovaru.

Ak sa reklamácia vyrieši v prospech zákazníka, náklady na výmenu alebo opravu tovaru znáša mushlove.pl

V prípade nároku na vrátenie peňazí v prospech zákazníka sa vrátenie peňazí uskutoční s použitím rovnakého platobného prostriedku, ktorý zákazník použil pri pôvodnej transakcii, pokiaľ zákazník výslovne nesúhlasí s iným spôsobom. V každom prípade Zákazníkovi v súvislosti s týmto vrátením nevzniknú žiadne poplatky.

Ak je reklamácia vyriešená v prospech zákazníka, mushlove.co.uk uhradí aj náklady na doručenie tovaru počas reklamačného konania vo výške najlacnejšieho spôsobu doručenia.

Ak reklamácia nie je vybavená v súlade s prianím zákazníka, zákazník má právo podať odvolanie k reklamácii.

mushlove.pl informuje zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, o možnosti využitia mimosúdnych postupov pri vybavovaní reklamácií a uplatňovaní nárokov. Pravidlá prístupu k týmto postupom sú k dispozícii v kanceláriách alebo na webových stránkach subjektov oprávnených na mimosúdne riešenie sporov. Môžu to byť najmä spotrebiteľskí ombudsmani alebo vojvodské inšpektoráty obchodnej inšpekcie, ktorých zoznam je k dispozícii na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Obchod informuje, že na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/ je k dispozícii platforma na online riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi na úrovni EÚ (platforma ODR).