Předpisy

Obchodní podmínky internetového obchodu mushlove.pl

Internetový obchod mushlove.co.uk funguje:

Nejlepší řešení

Poštovní směrovací číslo: 02-593

ulice Chodkiewicza 6/10

Město: Varšava

NIP:5221926106

§1 DEFINICE

ZÁKAZNÍK - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy také fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům, která s Prodávajícím uzavřela nebo hodlá uzavřít Kupní smlouvu.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - formulář k vytvoření účtu, který je k dispozici na webových stránkách obchodu.

OBJEDNACÍ FORMULÁŘ - elektronická služba, interaktivní formulář dostupný na webových stránkách obchodu, který umožňuje zadání Objednávky, zejména vložením Produktů do elektronického nákupního košíku a upřesněním podmínek Kupní smlouvy, včetně způsobu dodání a platby.

ÚČET - Elektronická služba, soubor prostředků v systému datové komunikace obchodu, označený e-mailovou adresou a heslem poskytnutým Zákazníkem, ve kterém jsou uloženy údaje poskytnuté Zákazníkem a informace o Objednávkách, které Zákazník v obchodě zadal.

NEWSLETTER - Elektronická služba, elektronická distribuční služba poskytovaná společností mushlove.pl prostřednictvím e-mailu, která umožňuje všem zákazníkům, kteří ji využívají, automaticky dostávat od poskytovatele služby cyklický obsah po sobě jdoucích vydání newsletteru, který obsahuje informace o produktech, novinkách a akcích.

PRODUKT - movitá věc dostupná v obchodě, která je předmětem kupní smlouvy mezi Zákazníkem a mushlove.pl

OBJEDNÁVKA - projev vůle zákazníka učiněný prostřednictvím objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření kupní smlouvy na výrobek z internetového obchodu.

PRAVIDLA - tato pravidla internetového obchodu.

INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod mushlove.pl je k dispozici na následující internetové adrese: www.mushlove.pl

PRODEJNÍ SMLOUVA - smlouva o prodeji Výrobku uzavřená mezi Zákazníkem a internetovým obchodem mushlove.pl

OBČANSKÝ ZÁKONÍK - zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů 1964 č. 16, položka 93 ve znění pozdějších předpisů).

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁVECH, ZÁKON - Zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů 2014, položka 827, ve znění pozdějších předpisů) § NÁKUPNÍ PROCES

§2 NÁKUPNÍ PROCES

Zákazník může zakoupit Zboží prostřednictvím webových stránek mushlove.pl. Za tímto účelem by měl Zákazník přidat jednotlivé Zboží do "nákupního košíku" a poté potvrdit svůj výběr kliknutím na příslušnou možnost dostupnou na webových stránkách mushlove.pl.

Na webových stránkách www.mushlove.pl je možné nakupovat jako registrovaný zákazník nebo jako host. Pokud se Zákazník v internetovém obchodě zaregistroval, objednávka se provede přihlášením na mushlove.co.uk, přidáním zboží do košíku a potvrzením objednávky. Pokud Zákazník není v internetovém obchodě registrován, je podmínkou pro podání objednávky přidání Zboží do košíku, vyplnění Objednávkového formuláře se všemi požadovanými údaji nezbytnými pro odeslání Zboží a provedení dalších technických úkonů na základě zpráv nebo informací zobrazených Zákazníkovi.

Po potvrzení seznamu vybraného zboží by měl zákazník:

a. specifikovat způsob doručení

b. uvést způsob platby

c. potvrdit platnost údajů uvedených při registraci, jakož i celkovou cenu Zboží (náklady na dodání) kliknutím na tlačítko "objednat s povinností zaplatit".

Provedení úkonů uvedených v bodě 3 písm. c) se rovná učinění nabídky zákazníkem na uzavření kupní smlouvy na zboží vložené do nákupního košíku, a to za ceny zobrazené systémem, uvedené náklady na dodání atd.

Předložení nabídky na uzavření kupní smlouvy se nerovná jejímu přijetí. Obchod si vyhrazuje právo odmítnout realizaci objednávky ze závažných důvodů, o kterých neprodleně informuje zákazníka, zejména pokud se z důvodů nezávislých na vůli obchodu ukáže, že plnění smlouvy v souladu s předloženým návrhem na uzavření kupní smlouvy je nemožné nebo značně ztížené.

Jakmile zákazník podá nabídku v souladu s bodem 3 c, je mu e-mailem na adresu, kterou uvedl při registraci nebo v procesu objednávky, zaslána zpráva s písemným potvrzením podmínek podané nabídky (objednávky).

K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a mushlove.pl dojde v okamžiku, kdy obchod přijme předem přijatou nabídku (objednávku) - formou zprávy zaslané e-mailem na adresu uvedenou při registraci uživatelského účtu v internetovém obchodě.

Pěstování psilocybinových hub je v Polsku nelegální, na adrese https://mushlove.pl je lze zakoupit pouze pro vědecké účely.

Veškeré materiály a informace zveřejněné na webových stránkách mushlove.co.uk slouží pouze pro vzdělávací a informační účely

§3 CENA

Ceny na webových stránkách jsou uvedeny v polských zlotých (PLN) nebo v eurech (EUR).

Ceny uvedené na webových stránkách jsou hrubé ceny.

K ceně Zboží je třeba připočítat náklady na dopravu, jejichž výše závisí na zvoleném místě a formě dodání.

Cena uvedená na webových stránkách v okamžiku zadání objednávky je cenou konečnou a pro zákazníka závaznou. Po odeslání objednávky se cena objednaného zboží nemění, a to bez ohledu na změny cen provedené Obchodem nebo zahájené propagační či prodejní akce.

mushlove.pl si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v internetovém obchodě, zavádět nové zboží do prodeje, provádět a rušit propagační akce na webových stránkách obchodu nebo provádět jejich změny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních předpisů.

§4 PLATBA

Obchod umožňuje následující způsoby platby: a. platba na bankovní účet obchodu b. elektronická platba PayU

Zákazník by měl zvolený způsob platby uvést v objednávkovém formuláři.

Služba PayU.pl umožňuje platbu kreditní kartou nebo rychlým online převodem. Výběrem této možnosti platby je zákazník automaticky přesměrován do systému PayU.pl. Při platbě internetovým převodem je třeba se po výběru banky přihlásit pomocí přístupových údajů do internetového bankovnictví a platbu potvrdit.

Platba bankovním převodem se provádí na základě předplacené platby (jako platba předem) na číslo účtu: 07 1160 2202 0000 0002 3290 2043

. V e-mailu s potvrzením objednávky obdrží zákazník také údaje o bankovním účtu a název převodu (číslo objednávky)

V případě platby přes PayU.pl by měla být platba provedena v okamžiku zadání objednávky a v případě platby bankovním převodem do 7 pracovních dnů od obdržení zprávy potvrzující objednávku.

Náklady na transakce provedené prostřednictvím služby PayU.pl hradí obchod.

Pokud je zákazník v prodlení s platbou déle než 7 pracovních dnů po odeslání objednávky, má obchod právo odstoupit od kupní smlouvy.

§5 DORUČENÍ

mushlove.pl provede objednávku zákazníka, jakmile je platba za Zboží připsána na účet prostřednictvím oznámení z platebního systému (v případě systému PayU.pl).

V případě platby přímo na bankovní účet bude objednávka zpracována (odeslána) do sedmi pracovních dnů ode dne připsání platby na účet obchodu.

Způsob doručení a adresu, na kterou bude zboží doručeno, uvede zákazník v objednávkovém formuláři.

Možné způsoby doručení v rámci Polska jsou:

a. Balíkomaty InPost

b. Kurýrní služba InPost

Obchod nezasílá zásilky do jiných zemí než do Polska.

Náklady na doručení závisí na zvoleném způsobu doručení a místě odeslání. Zákazník je o nákladech na dodání daného Zboží informován před podáním objednávky

Dodací lhůta objednávky je součtem doby předání zásilky dodavateli a doby dodání zásilky dodavatelem. Obchod se zavazuje předat Zboží dodavateli nejpozději do 7 dnů od přijetí platby.

Pokud z technických nebo logistických důvodů probíhá dodání zboží ve více etapách, je zákazníkovi účtován pouze jeden poplatek za dodání.

§6 VÝMĚNY, VRÁCENÍ ZBOŽÍ, REKLAMACE

Zákazník, který nakupuje jako spotřebitel (tj. jako fyzická osoba, která nakupuje zboží pro nepodnikatelské účely) a který uzavřel smlouvu na dálku prostřednictvím mushlove.pl, může od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu písemným prohlášením ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy mu bylo předáno zboží, které je předmětem této smlouvy, s výhradou odstavce 5 a odstavce 9.

V případě smlouvy zahrnující více položek, které jsou dodávány samostatně, po částech nebo po částech - lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne čtrnáct dní poté, co zákazník převezme poslední z položek.

Pro dodržení lhůt uvedených v odstavcích 1 a 2 stačí zaslat oznámení o odstoupení od smlouvy obchodu před uplynutím lhůty.

Odstoupení od kupní smlouvy na Zboží se provádí jednoznačným prohlášením Zákazníka učiněným v prodejně. Toto prohlášení může být učiněno na formuláři, není však povinné.

Obchod nepřijímá zpět zboží podléhající rychlé zkáze a zboží vyžadující zvláštní pozornost z hygienických důvodů (zejména mycelium, spory).

V případě odstoupení od smlouvy o prodeji Zboží ze strany Zákazníka:

a. Zákazník je povinen zaslat zboží zpět na adresu mushlove.co.uk neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zákazník odešle zboží zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady na vrácení Zboží nese Zákazník.

b. mushlove.pl vrátí Zákazníkovi všechny platby, které od něj obdržel, s výjimkou nákladů na dodání Zboží, a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od obdržení Zboží od Zákazníka nebo dokladu o jeho vrácení

c. mushlove.pl uhradí zákazníkovi náklady na doručení zboží odpovídající nejlevnějšímu způsobu doručení

d. mushlove.co.uk vrátí platbu stejným platebním prostředkem, který zákazník použil při původní transakci, pokud zákazník výslovně nesouhlasí s něčím jiným. V každém případě Zákazníkovi nevzniknou v souvislosti s tímto vrácením žádné poplatky.

mushlove.co.uk může zadržet vrácení peněz, dokud neobdrží Zboží nebo dokud neposkytne obchodu doklad o vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.

Zákazník odpovídá za jakékoli snížení hodnoty Zboží v důsledku použití Zboží jiným způsobem, než který je nezbytný pro zjištění povahy, vlastností a fungování Zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy uvedené v tomto dokumentu se nevztahuje na zákazníka ve vztahu ke smlouvám uvedeným v článku 38 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů z roku 2014, položka 827), včetně smluv, jejichž předmětem plnění je věc, která není prefabrikovaná, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb.

Obchod je povinen poskytnout zákazníkovi zboží bez vad.

Obchod odpovídá zákazníkovi, pokud má prodané zboží fyzickou nebo právní vadu (záruka za vady).

Pokud zákazník uplatní své právo na reklamaci, může vyplnit reklamační formulář a zaslat jej spolu s reklamovaným zbožím a pokud možno i s dokladem o koupi zpět na adresu:

Po odeslání nepřijímáme vrácení produktů Growkit a tekutých kultur vzhledem k povaze výrobku (výrobek podléhající rychlé zkáze) - čl. 38 odst. 4 zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014

Ve formuláři stížnosti zákazník mimo jiné uvede svá očekávání, jak budou splněny závazky společnosti mushlove.co.uk

Možné způsoby řešení stížnosti jsou:

a. výměna zboží za nové,

b. snížení ceny,

c. odstoupení od smlouvy

Doba potřebná k vyřízení stížnosti, včetně vyrozumění zákazníka, je 14 dní od podání stížnosti. V případě opravy může být tato doba delší v závislosti na typu nahlášené neshody.

Důvodem k reklamaci může být zejména dodání jiného než objednaného Zboží, nesprávné vyplnění objednávky nebo dodání nesprávného počtu Zboží.

Pokud je reklamace vyřízena ve prospěch zákazníka, náklady na výměnu nebo opravu zboží nese mushlove.pl

V případě nároku na vrácení peněz ve prospěch zákazníka bude vrácení peněz provedeno stejným platebním prostředkem, který zákazník použil při původní transakci, pokud zákazník výslovně nesouhlasí s jiným způsobem. V každém případě Zákazníkovi nevzniknou v souvislosti s tímto vrácením žádné poplatky.

Pokud je reklamace vyřízena ve prospěch zákazníka, uhradí mushlove.co.uk také náklady na doručení zboží v průběhu reklamačního řízení ve výši nejlevnějšího způsobu doručení.

Pokud není reklamace vyřízena v souladu s přáním zákazníka, má zákazník právo podat odvolání k reklamaci.

mushlove.pl informuje Zákazníka, který je Spotřebitelem, o možnosti využít mimosoudního postupu při vyřizování stížností a uplatňování nároků. Pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v kancelářích nebo na internetových stránkách subjektů oprávněných k mimosoudnímu řešení sporů. Mohou to být zejména spotřebitelští ombudsmani nebo Vojenské inspektoráty obchodní inspekce, jejichž seznam je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Obchod informuje, že na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/ je k dispozici platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (platforma ODR).