Adatvédelmi politika

Adatvédelmi irányelvek

Az alábbi Adatvédelmi szabályzat meghatározza a Weboldalt használó Felhasználók eszközein található adatok tárolásának és hozzáférésének szabályait a Weboldalon az Adminisztrátor által nyújtott elektronikus szolgáltatások nyújtása céljából, valamint a Felhasználók által a Weboldalon elérhető eszközökön keresztül személyesen és önkéntesen megadott személyes adatok gyűjtésének és feldolgozásának szabályait.

Az alábbi Adatvédelmi szabályzat a Szolgáltatási feltételek szerves részét képezi, amely meghatározza a Szolgáltatást használó Felhasználók szabályait, jogait és kötelezettségeit.

§1 Fogalommeghatározások

Szolgáltatás - a "mushlove.pl" weboldal, amely a https://mushlove.pl címen működik

Külső szolgáltatás - a Rendszergazdával együttműködő partnerek, szolgáltatók vagy ügyfelek weboldalai

Szolgáltatáskezelő / Adatkezelő - a Szolgáltatáskezelő és Adatkezelő (a továbbiakban: Kezelő), székhelye:

Legjobb megoldás

Irányítószám: 02-593

6/10 Chodkiewicza utca

Város: Varsó

NIP:5221926106

Elektronikus szolgáltatások nyújtása a Weboldalon keresztül

Felhasználó - az a természetes személy, akinek a Rendszergazda elektronikus szolgáltatásokat nyújt a Weboldalon keresztül.

Eszköz - olyan szoftverrel ellátott elektronikus eszköz, amelyen keresztül a Felhasználó hozzáfér a Weboldalhoz

Sütik - a Felhasználó eszközén elhelyezett fájlok formájában gyűjtött szöveges adatok

RODO - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Személyes adat - azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó információ; azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján

Feldolgozás - olyan művelet vagy műveletek összessége, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatok csoportjain végeznek, akár automatizált eszközökkel, akár anélkül, mint például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, szervezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés;

A feldolgozás korlátozása - a tárolt személyes adatok megjelölése a jövőbeli feldolgozásuk korlátozása céljából

Profilalkotás - a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely formája, amely a személyes adatok felhasználását jelenti egy adott személyre vonatkozó bizonyos személyes tényezők értékelésére, különösen az adott személy teljesítményével, gazdasági helyzetével, egészségével, személyes preferenciáival, érdeklődésével, megbízhatóságával, viselkedésével, tartózkodási helyével vagy mozgásával kapcsolatos szempontok elemzésére vagy előrejelzésére

Hozzájárulás - az érintett hozzájárulása az akaratának önkéntes, konkrét, tájékozott és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy egyértelmű megerősítő cselekedet útján hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez

Személyes adatok megsértése - a biztonság olyan megsértése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséhez, elvesztéséhez, megváltoztatásához, jogosulatlan közléséhez vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáféréshez vezet

Álnévvé tétele - a személyes adatok olyan módon történő feldolgozása, hogy azok többé nem rendelhetők hozzá egy adott érintetthez, kiegészítő információk felhasználása nélkül, feltéve, hogy az ilyen kiegészítő információkat elkülönítve tárolják, és olyan technikai és szervezési intézkedésekkel vannak ellátva, amelyek lehetetlenné teszik, hogy azokat azonosított vagy azonosítható természetes személyhez rendeljék

Anonimizálás - Az adatok anonimizálása olyan visszafordíthatatlan adatműveleti folyamat, amely megsemmisíti/felülírja a "személyes adatokat", így lehetetlenné teszi egy adott rekord azonosítását vagy egy adott felhasználóhoz vagy személyhez való hozzákapcsolását.

§2 Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi incidens 37. cikke értelmében az Adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben, beleértve a személyes adatokat is, kérjük, forduljon közvetlenül az Adatkezelőhöz.

§3 A sütik típusai

Belső sütik - a Szolgáltatás adatkommunikációs rendszere által a Felhasználó eszközén elhelyezett és onnan olvasott fájlok

Külső sütik - a Külső szolgáltatások IKT-rendszerei által a Felhasználó eszközén elhelyezett és onnan olvasott fájlok. A Külső Szolgáltatások szkriptjei, amelyek Cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználói Eszközökön, szándékosan kerültek a Weboldalra a Weboldalon elérhetővé tett és telepített szkriptek és szolgáltatások révén

Munkamenet-sütik - a Webhely vagy a Külső szolgáltatások által az adott Eszköz egyetlen munkamenete során a Felhasználó Eszközéről elhelyezett és olvasott fájlok. A munkamenet végén a fájlok törlődnek a Felhasználó Eszközéről.

Tartós sütik - a Webhely vagy a külső szolgáltatások által a felhasználói eszközön elhelyezett és onnan olvasott fájlok, amíg manuálisan nem törlik őket. A sütik nem törlődnek automatikusan az Eszköz munkamenetének vége után, kivéve, ha a Felhasználói Eszköz konfigurációja úgy van beállítva, hogy a sütiket az Eszköz munkamenetének vége után törölje.

§4 Az adattárolás biztonsága

A Cookie-k tárolásának és olvasásának mechanizmusai - A Felhasználó Eszközén és a Weboldalon tárolt Cookie-k tárolására, olvasására és a Weboldalon tárolt adatok cseréjére szolgáló mechanizmusok az internetes böngészők beépített mechanizmusain keresztül valósulnak meg, és nem teszik lehetővé, hogy a Felhasználó Eszközéről vagy a Felhasználó által látogatott más weboldalakról más adatokat, beleértve a személyes adatokat vagy bizalmas információkat is, lekérdezzenek. A vírusok, trójai falovak és egyéb férgek átvitele a Felhasználó Eszközére szintén gyakorlatilag lehetetlen.

Belső sütik - a Rendszergazda által használt sütik biztonságosak a Felhasználók eszközei számára, és nem tartalmaznak olyan szkripteket, tartalmat vagy információt, amelyek veszélyeztethetik a személyes adatok biztonságát vagy a Felhasználó által használt eszköz biztonságát.

Külső sütik - A Rendszergazda minden lehetséges erőfeszítést megtesz a szolgáltatási partnerek ellenőrzése és kiválasztása érdekében a Felhasználó biztonsága érdekében. A Rendszergazda jól ismert, nagy, globális közbizalommal rendelkező partnereket választ ki az együttműködéshez. A külső partnerek cookie-inak tartalma felett azonban a Rendszergazda nem gyakorol teljes ellenőrzést. Az Adminisztrátor nem felelős a külső szolgáltatásoktól származó, a licencnek megfelelő külső szolgáltatásokból származó cookie-k biztonságáért, azok tartalmáért és a szolgáltatásba telepített Szkriptek által történő felhasználásáért, amennyiben a törvény ezt lehetővé teszi. A partnerek listája a továbbiakban az Adatvédelmi szabályzatban található.

Cookie-szabályozás

A felhasználó bármikor önállóan módosíthatja az egyes weboldalak által a cookie-kban tárolt adatok tárolására, törlésére és az azokhoz való hozzáférésre vonatkozó beállításokat

A cookie-k letiltásáról a legnépszerűbb számítógépes böngészőkben a következő címen vagy a kijelölt szolgáltatók egyikénél kaphat információt: how to disable cookies (hogyan lehet letiltani a cookie-kat):

Sütik kezelése a Chrome böngészőben

Sütik kezelése az Opera böngészőben

A sütik kezelése a FireFox böngészőben

Sütik kezelése az Edge böngészőben

A sütik kezelése a Safari böngészőben

Sütik kezelése az Internet Explorer 11-ben

A Felhasználó bármikor törölheti az eddig tárolt sütiket azon felhasználói eszköz eszközeinek segítségével, amelyen keresztül a Felhasználó a Weboldal szolgáltatásaihoz hozzáfér.

A Felhasználó részéről érkező veszélyek - A Rendszergazda minden lehetséges technikai intézkedést megtesz a sütikben elhelyezett adatok biztonságának biztosítása érdekében. Meg kell azonban jegyezni, hogy ezen adatok biztonságának biztosítása mindkét féltől függ, beleértve a Felhasználó tevékenységét is. A Rendszergazda nem felelős ezen adatok lehallgatásáért, a Felhasználó munkamenetének megszemélyesítéséért vagy törléséért, a Felhasználó tudatos vagy tudattalan tevékenységének eredményeként, vírusokért, trójai programokért és egyéb kémprogramokért, amelyekkel a Felhasználó Eszköze megfertőződhet vagy megfertőződött. Az ilyen fenyegetésekkel szembeni védelem érdekében a Felhasználóknak be kell tartaniuk az internet használatára vonatkozó szabályokat.

Személyes adatok tárolása - Az Adatkezelő biztosítja, hogy minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználók által önkéntesen megadott feldolgozott személyes adatok biztonságban legyenek, a hozzájuk való hozzáférés korlátozott legyen, és a feldolgozás céljának és a feldolgozás céljainak megfelelően történjen. Az Adatkezelő biztosítja továbbá, hogy minden erőfeszítést megtesz az általa tárolt adatok elvesztés elleni védelme érdekében, megfelelő fizikai és szervezeti biztosítékok alkalmazásával.

A jelszavak tárolása - A rendszergazda kijelenti, hogy a jelszavakat titkosított formában tárolja, az erre vonatkozó legújabb szabványok és iránymutatások szerint. A Weboldalon megadott fiókjelszavakat gyakorlatilag lehetetlen visszafejteni.

§5 A sütik használatának céljai

A szolgáltatáshoz való hozzáférés javítása és megkönnyítése

A szolgáltatás személyre szabása a felhasználók számára

A szolgáltatásba való bejelentkezés engedélyezése

Marketing, Remarketing külső oldalakon

Hirdetéskiszolgáló szolgáltatások

Affiliate szolgáltatások

Statisztikák vezetése (felhasználók, látogatások száma, eszköztípusok, linkek stb.)

Multimédiás szolgáltatások kiszolgálása

Közösségi szolgáltatások nyújtása

§6 A személyes adatok kezelésének céljai

A Felhasználók által önkéntesen megadott személyes adatokat az alábbi célok valamelyikének elérése érdekében dolgozzuk fel:

Elektronikus szolgáltatások bevezetése:

A Webhelyen lévő fiókjának regisztrációjához és karbantartásához szükséges szolgáltatások és a hozzá kapcsolódó funkciók

Hírlevél-szolgáltatások (beleértve a reklámtartalom küldését hozzájárulással)

A Weboldalon található bejegyzések kommentálására / tetszésnyilvánításra szolgáló szolgáltatások regisztráció nélkül

A Webhelyen közzétett tartalmakkal kapcsolatos információk közösségi hálózatokon vagy más weboldalakon történő megosztására szolgáló szolgáltatások.

A Rendszergazda kommunikációja a Felhasználókkal a Szolgáltatással és az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben

Az adminisztrátor jogos érdekeinek biztosítása

A Felhasználókról névtelenül és automatikusan gyűjtött adatokat a következő célok valamelyikére dolgozzuk fel:

Statisztikák vezetése

Remarketing

A felhasználók preferenciáihoz igazított hirdetések kiszolgálása

Affiliate programok működtetése

Az adminisztrátor jogos érdekeinek biztosítása

§7 Külső szolgáltatások sütijei

A Rendszergazda a Weboldalon olyan partnerek javascriptjét és webkomponenseit használja, akik saját cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén. Felhívjuk figyelmét, hogy Ön a böngésző beállításaiban maga döntheti el, hogy mely weboldalak milyen sütiket használhatnak. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a partnereket vagy a Weboldalon megvalósított szolgáltatásaikat, amelyek cookie-kat helyezhetnek el:

Multimédiás szolgáltatások:

YouTube

Közösségi/kapcsolatos szolgáltatások:

(Regisztráció, bejelentkezés, tartalommegosztás, kommunikáció stb.)

Facebook

Google+

Hírlevél-szolgáltatások:

Freshmail

Válasz kérése

Statisztikák vezetése:

Google Analytics

HotJar

A harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokat az Adminisztrátor nem tudja ellenőrizni. Ezek a szervezetek bármikor megváltoztathatják szolgáltatási feltételeiket, adatvédelmi irányelveiket, az adatfeldolgozás célját és a cookie-k használatát.

§8 Az összegyűjtött adatok típusai

A Weboldal adatokat gyűjt a Felhasználókról. Az adatok egy része automatikusan és névtelenül kerül összegyűjtésre, az adatok egy része pedig a Felhasználók által önkéntesen megadott személyes adatok, amikor a Weboldal által kínált egyes szolgáltatásokra regisztrálnak.

Automatikusan gyűjtött névtelen adatok:

IP-cím

Böngésző típusa

Képernyő felbontása

Hozzávetőleges hely

A weboldal megnyitható aloldalai

A weboldal megfelelő aloldalán eltöltött idő

Az operációs rendszer típusa

Az előző aloldal címe

Link címe

Böngésző nyelve

Internetkapcsolat sebessége

Internetszolgáltató

A felhasználói viselkedés rögzítése HotJar használatával, az adatok anonimizálásával

A regisztráció során gyűjtött adatok:

Keresztnév / vezetéknév / becenév

Bejelentkezés

E-mail cím

A lakóhely címe

Telefonszám

IP-cím (automatikusan gyűjtött)

HÉA-szám

REGON szám

Egyéb szokásos adatok

A hírlevél szolgáltatásra való feliratkozáskor gyűjtött adatok

Keresztnév / vezetéknév / becenév

E-mail cím

IP-cím (automatikusan gyűjtött)

Megjegyzés hozzáadásakor gyűjtött adatok

Név / becenév

E-mail cím

IP-cím (automatikusan gyűjtött)

Egyes adatok (azonosító adatok nélkül) tárolhatók a cookie-kban. Az adatok egy része (azonosító adatok nélkül) továbbításra kerülhet egy statisztikai szolgáltatónak.

§9 Harmadik felek személyes adatokhoz való hozzáférése

Elvileg a Rendszergazda az egyetlen címzettje a Felhasználók által megadott személyes adatoknak. A nyújtott szolgáltatások részeként gyűjtött adatok nem kerülnek átadásra vagy továbbértékesítésre harmadik fél számára.

Az adatokhoz való hozzáférés (általában adatfeldolgozási megbízási szerződés alapján) a szolgáltatás működtetéséhez szükséges infrastruktúra és szolgáltatások fenntartásáért felelős szervezetek számára biztosítható, azaz:

A rendszergazdának tárhelyszolgáltatást vagy kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó tárhelyszolgáltató cégek

A Weboldalon kínált áruk vagy szolgáltatások online fizetését közvetítő vállalatok (a Weboldalon történő vásárlási tranzakció esetén)

A Rendszergazda könyveléséért felelős vállalatok (a Weboldalon történő vásárlási tranzakciók esetén)

A fizikai termékeknek a Felhasználó részére történő kiszállításáért felelős vállalatok (postai/futárszolgálatok a Weboldalon történő vásárlási tranzakció esetén)

A személyes adatok feldolgozásának megbízása - Hírlevél

A hírlevél szolgáltatás nyújtásához a Rendszergazda egy harmadik fél - Freshmail és Get Response - szolgáltató szolgáltatásait veszi igénybe. A hírlevél feliratkozási űrlapon megadott adatokat e szolgáltató harmadik fél szolgáltatása továbbítja, tárolja és feldolgozza.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kijelölt partner a megadott adatvédelmi szabályzatot az Adminisztrátor hozzájárulása nélkül is módosíthatja.

Személyes adatok feldolgozásának megbízása - Hosting, VPS vagy dedikált szerver szolgáltatások

A szolgáltatás futtatásához a Rendszergazda egy külső tárhelyszolgáltató, VPS vagy dedikált szerver - cyber_Folks S.A. - szolgáltatásait veszi igénybe. A weboldalon gyűjtött és feldolgozott összes adatot a szolgáltató Lengyelországban található infrastruktúráján tárolják és dolgozzák fel. A szolgáltató munkatársai által végzett karbantartási munkálatok eredményeként lehetőség van az adatokhoz való hozzáférésre. Az ilyen adatokhoz való hozzáférést az Adminisztrátor és a szolgáltató között létrejött megállapodás szabályozza.

Adatfeldolgozás online fizetés esetén

Az online fizetés feldolgozása esetén a Felhasználó minden fizetési adatot közvetlenül a fizetést feldolgozó szervezetnek továbbít - Az mElements S.A. adatvédelmi irányelvei. A tranzakció lebonyolításához szükséges kiválasztott adatokat ezután ez a szervezet továbbítja a Rendszergazdának. Az adattovábbítást az Adminisztrátor és a Szolgáltató között létrejött megállapodás szabályozza.

Személyes adatok továbbítása - Számviteli szolgáltatások

Az ügylet megkötésekor a magánszemélyek személyes adatainak egy része vagy az üzleti tevékenységet végző magánszemélyek adatai átadásra kerülnek az ügyintézőnek számviteli szolgáltatásokat nyújtó szervezet, az IFIRMA SA részére. Ezen adatok továbbítását a .... törvény szabályozza. valamint az Adatkezelő és a szolgáltató között létrejött megállapodás szabályozza.

Személyes adatok továbbítása - Futárszolgálatok

Olyan tranzakció esetén, amely az ügylet tárgyának postai vagy futárszolgálat útján történő továbbítását igényli, a természetes személyek vagy az üzleti tevékenységet folytató természetes személyek személyes adatainak egy részét a Felhasználó által kiválasztott, az Adatkezelő nevében postai/futárszolgálatot végző szervezetnek továbbítják. Ezen adatok továbbítását az Adminisztrátor és a szolgáltató között létrejött szerződés szabályozza.

§10 Személyes adatok feldolgozása

A felhasználók által önkéntesen megadott személyes adatok:

A személyes adatokat nem továbbítjuk az Európai Unión kívülre, kivéve, ha azokat a Felhasználó egyéni műveletének eredményeként tettük közzé (pl. egy hozzászólás vagy bejegyzés bejegyzése), amely az adatokat a weboldal bármely látogatója számára hozzáférhetővé teszi.

A személyes adatok nem kerülnek felhasználásra automatizált döntéshozatalra (profilalkotás).

A személyes adatokat nem adjuk tovább harmadik félnek.

Automatikusan gyűjtött névtelen adatok (személyes adatok nélkül):

Névtelen adatok (személyes adatok nem) kerülnek az Európai Unión kívülre.

A névtelen adatok (személyes adatok nélkül) felhasználhatók automatizált döntéshozatalhoz (profilalkotás).

Az anonim (személyes adatok nélküli) adatok profilalkotása nem jár joghatásokkal, vagy hasonlóképpen nem érinti lényegesen az automatizált döntéshozatal érintettjét.

A névtelen adatokat (személyes adatok nélkül) nem adjuk tovább harmadik félnek.

§11 A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

A Szolgáltatás a Felhasználók adatait a következők alapján gyűjti és dolgozza fel:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

6. cikk (1) bekezdés a) pont

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez

6. cikk (1) bekezdés b) pont

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek az érintett a szerződő fele, vagy ahhoz, hogy az érintett kérésére a szerződés megkötését megelőzően lépéseket tegyünk

6. cikk (1) bekezdés f) pont

a feldolgozás az adatkezelő vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt szükséges

A személyes adatok védelméről szóló, 2018. május 10-i törvény (2018. évi CXC. törvényhozás, 1000. pont)

A 2004. július 16-i törvény. Távközlési törvény (2004. évi 171. sz. törvényközlöny, 1800. tétel)

A szerzői jogról és a szomszédos jogokról szóló, 1994. február 4-i törvény (1994. évi 24. sz. törvénycikk 83. pontja)

12. § A személyes adatok feldolgozásának időtartama

A felhasználók által önkéntesen megadott személyes adatok:

Általános szabályként a megadott személyes adatokat az Adatkezelő csak a Szolgáltatás nyújtásának időtartamára tárolja a Szolgáltatáson belül. A szolgáltatás megszűnése után legfeljebb 30 nappal törlésre vagy anonimizálásra kerülnek (pl. regisztrált felhasználói fiók törlése, leiratkozás a Hírlevél-listáról, stb.)

Kivételt képez az a helyzet, amikor az ilyen adatoknak az Adatkezelő általi további feldolgozásához jogos célok biztosítása szükséges. Ilyen esetben az Adminisztrátor a megadott adatokat a Felhasználó eltávolítás iránti kérésétől kezdve tárolja, legfeljebb 3 évig, amennyiben a Felhasználó megsértette vagy vélhetően megsértette a Felhasználási feltételek rendelkezéseit

Automatikusan gyűjtött névtelen adatok (személyes adatok nélkül):

A névtelen statisztikai adatokat, amelyek nem minősülnek személyes adatnak, a Rendszergazda szolgáltatási statisztikák céljából határozatlan ideig tárolja

§13 A felhasználók jogai a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban

A Szolgáltatás a Felhasználók adatait a következők alapján gyűjti és dolgozza fel:

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

A felhasználóknak joguk van a személyes adataikhoz való hozzáférésre, amelyet a Rendszergazdához intézett kérelem alapján gyakorolhatnak

A személyes adatok helyesbítéséhez való jog

A felhasználóknak joguk van arra, hogy az Adminisztrátortól kérjék a pontatlan személyes adatok azonnali helyesbítését és/vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését, az Adminisztrátorhoz benyújtott kérelem alapján

A személyes adatok törléséhez való jog

A Felhasználóknak joguk van kérni a Rendszergazdától személyes adataik azonnali törlését, amelyet a Rendszergazdához benyújtott kérelem alapján hajtanak végre.A felhasználói fiókok esetében az adatok törlése a Felhasználó azonosítását lehetővé tevő adatok anonimizálását jelenti. Az Adminisztrátor fenntartja a jogot, hogy az adatok törlésére irányuló kérelem teljesítését az Adminisztrátor jogos érdekeinek védelme érdekében felfüggessze (pl. ha a Felhasználó megsértette a Felhasználási feltételeket, vagy ha az adatokat egy lefolytatott levelezés eredményeként szerezte meg).

A Hírlevél szolgáltatás esetében a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy saját maga törölje személyes adatait az egyes kiküldött e-mailekben található link segítségével.

A személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog

A felhasználóknak jogukban áll korlátozni személyes adataik feldolgozását a RODO 18. cikkében megjelölt esetekben, többek között a személyes adataik pontosságának megkérdőjelezéséhez, amelyet a Rendszergazdához intézett kérelem alapján gyakorolhatnak

Az adathordozhatósághoz való jog

A felhasználóknak joguk van arra, hogy a Rendszergazdától a rájuk vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt, géppel olvasható formátumban megkapják, a Rendszergazdához intézett kérelem alapján

A személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozáshoz való jog

A felhasználóknak jogukban áll tiltakozni személyes adataik feldolgozása ellen a RODO 21. cikkében meghatározott esetekben, amelyet a Rendszergazdához intézett kérelem alapján gyakorolhatnak

A keresetindítás joga

A felhasználóknak joguk van panaszt tenni az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.

§14 Kapcsolatfelvétel az ügyintézővel

Az ügyintézővel a következő módokon lehet kapcsolatba lépni

Kapcsolatfelvételi űrlap - elérhető a következő címen: /contact

§15 Szolgáltatási követelmények

A cookie-k tárolásának és a cookie-khoz való hozzáférésnek a Felhasználó eszközén történő korlátozása a Weboldal bizonyos funkcióinak hibás működését eredményezheti.

A Rendszergazda nem vállal felelősséget a Weboldal hibás működéséért abban az esetben, ha a Felhasználó bármilyen módon korlátozza a cookie-k tárolását és olvasását.

§16 Külső hivatkozások

A Szolgáltatás - a Felhasználók cikkei, bejegyzései, bejegyzései vagy hozzászólásai tartalmazhatnak olyan külső oldalakra mutató linkeket, amelyekkel a Szolgáltatás tulajdonosa nem működik együtt. Ezek a linkek, valamint az alattuk feltüntetett oldalak vagy fájlok veszélyesek lehetnek az Ön Készülékére, vagy veszélyeztethetik az Ön adatainak biztonságát. A Rendszergazda nem vállal felelősséget a Szolgáltatáson kívül található tartalmakért.

§17 Az Adatvédelmi szabályzat változásai

A Rendszergazda fenntartja a jogot, hogy a Felhasználók értesítése nélkül bármikor megváltoztassa a jelen Adatvédelmi szabályzatot az anonimizált adatok felhasználása és alkalmazása, illetve a cookie-k használata tekintetében.

A Rendszergazda fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzatot a személyes adatok kezelése tekintetében bármikor módosítsa, amelyről a felhasználói fiókkal rendelkező vagy a hírlevél szolgáltatásra feliratkozott Felhasználókat a nyilvántartásokban bekövetkezett változást követő 7 napon belül e-mailben tájékoztatja. A szolgáltatások további használata azt jelenti, hogy a Felhasználó elolvasta és elfogadja az Adatvédelmi szabályzatban bekövetkezett változásokat. Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a bevezetett változásokkal, köteles törölni felhasználói fiókját a szolgáltatásból vagy leiratkozni a hírlevél szolgáltatásról.

Az Adatvédelmi szabályzatban bekövetkezett bármilyen változás a Weboldal ezen aloldalán kerül közzétételre.

A bevezetett módosítások a kihirdetéssel lépnek hatályba.